zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

Seminarium Instytutu: Zastosowanie sorbentów...

(12.10.2017)

Prelegent: mgr inż. Agnieszka Grela

Tytuł: Zastosowanie sorbentów w celu ograniczenia wybranych zanieczyszczeń obszarowych pochodzenia rolniczego ze szczególnym uwzględnieniem odpływów drenarskich - kontynuacja

Opis: Na seminarium IIGW mgr inż. Agnieszki Grela zaprezentowała wyniki prac badawczych w zrealizowanym w 2015 r. i 2016 r. w ramach finansowania działalności statusowej. Głównym polem zainteresowań pani Greli jest zastosowanie sorbentów w celu ograniczenia wybranych zanieczyszczeń obszarowych pochodzenia rolniczego ze szczególnym uwzględnieniem odpływów drenarskich Zaprezentowane zostały wyniki badań sorbentów oraz eksperymenty laboratoryjne ich wpływu na skuteczność usuwania jonów fosforanowych z roztworów wodnych. Ponadto przedstawione zostały wyniki badań terenowych, dotyczących określania wpływu zmienności stężeń jonów: amonowych, azotanowych i fosforanowych pochodzenia rolniczego. Wyniki są bardzo obiecujące w aspekcie praktycznej aplikacji rolnej.

Materiały z prezentacji

Powrót