zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

Seminarium Instytutu

(26.11.2017)

22 listopada mgr inż. Paweł Opaliński oraz mgr inż. Piotr Przecherski  przedstawili w trakcie seminarium IIGW wyniki aktualnej pracy doktorskiej. Oba wystąpienia dotyczyły zagadnień związanych z bezpieczeństwem zapór w aspekcie wystąpienia niekorzystnych zjawisk i warunków pracy.

- mgr inż. Paweł Opaliński - Metody oceny stanu bezpieczeństwa zapór ziemnych przy warunkach kształtowanych katastrofalnymi wezbraniami 
- mgr inż. Piotr Przecherski - Modelowanie zjawiska filtracji w zaporach betonowych typu ciężkiego z uwzględnieniem procesu degradacji drenaży 

Prelegent: mgr inż. Piotr Przecherski

Tytuł: Modelowanie zjawiska filtracji w zaporach betonowych typu ciężkiego z uwzględnieniem procesu degradacji drenaży

Pan Opaliński skupił się na omówieniu zagadnienia rozpoznania warunków pracy elementów szczennych zapór ziemnych w warunkach nadpiętrzenia oraz metod oceny stanu ich bezpieczeństwa opracowanych na podstawie modelowania numerycznego. Prezentacja objęła szerokie spektrum zagadnień takich jak:
- analiza rozwiązań konstrukcyjnych zapór oraz wskazań monitoringu w okresie eksploatacji,
- przykłady zmian aktualnie obowiązujących przepływów miarodajnych i kontrolnych względem wartości projektowych
- podstawowe scenariusze pracy zapór w warunkach nadpiętrzenia w tym wyniki modelowania numerycznego dla zapór w warunkach pęknięcia elementu szczelnego oraz przelewania się wody nad rdzeniem
- analiza zdolności upustowych zapór dla aktualnie obowiązujących przepływów


Prelegent: mgr inż. Piotr Przecherski

Tytuł: Modelowanie zjawiska filtracji w zaporach betonowych typu ciężkiego z uwzględnieniem procesu degradacji drenaży -  etap I, analiza problemu na podstawie zapory w Solinie.

Opis: Celem wieloletniego projektu naukowego jest opracowanie metody wspomagającej system monitoringu do oceny trwałości i bezpieczeństwa hydrotechnicznych konstrukcji betonowych z uwzględnieniem stopnia degradacji systemów drenaży.
Analizie w 2016 r. poddane zostały drenaże w ciężkiej zaporze betonowej w Solinie. W pierwszej kolejności rozpoznanie dotyczyło zjawisk filtracyjnych w korpusie i podłożu zapory ze szczególnym uwzględnieniem procesu degradacji drenaży w wyniku wieloletniej eksploatacji. Dokonano: inwentaryzacji wycieków z drenaży oraz innych przecieków przez zaporę i podłoże, analizy materiałów archiwalnych m.in. dzienników budowy, projektów technicznych, raportów na temat właściwości wbudowanych w korpus betonów itp. Zgromadzone szczegółowe informacje na temat zjawiska filtracji w korpusie i podłożu zapory oraz stanu technicznego drenaży, parametrów betonów obiektu, oddziaływania stanów wody w zbiorniku oraz warunków etapowania posłużą do wykonania przestrzennego modelu zjawisk filtracyjnych zachodzących wewnątrz budowli związanych z utratą sprawności drenaży.

Więcej>>

Powrót