Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej ul.Warszawska 24  31-155 Kraków  +48 12 628 2810 sekretariat@iigw.pk.edu.pl

 

 

KATEDRA INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ

Politechnika Krakowska

Pogoda Kraków

© mojapogoda.com

DLA STUDENTÓW


DYPLOMOWANIE

ZASADY PODEJMOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH
Starostowie grup wszystkich kierunków studiów proszeni są o pilny (do 2 tygodni przed zakończeniem semestru, poprzedzającego semestr dyplomowy) kontakt z Dyrektorem ds. kształcenia Instytutu Ś-1 w celu ustalenia terminu spotkania informacyjnego.
UWAGA: Starostowie grup są zobowiązani do przekazania, w formie dokumentu
(drogą elektroniczną na adres: Anna.Lenar-Matyas@iigw.pl) informacji o pobranych tematach prac dyplomowych, realizowanych w Instytucie Ś-1. Zestawienie powinno zawierać: nazwiska wszystkich studentów w grupie, nr albumu, tematy prac oraz nazwiska wybranych opiekunów (promotorów).

TERMINY:
15 czerwca (dyplom w semestrze zimowym)
15 lutego (dyplom w semestrze letnim)

Po otrzymaniu informacji o pobranych tematach prac dyplomowych od Starostów grup i zweryfikowaniu jej z bazą danych zawierającą informacje od promotorów, powstanie lista 'wakatów' dla tych Studentów, którzy nie wybrali tematu pracy oraz promotora czyli informacja o wolnych miejscach/tematach.
Student, który wie, jaki temat pracy dyplomowej chciałby realizować, a nie może znaleźć odpowiedniej osoby na promotora, powinien się zgłosić do Dyrektora ds. kształcenia Instytutu Ś-1, który wskaże (lub podpowie) najbardziej odpowiednią i kompetentną w danej tematyce osobę.

Studenci zainteresowani zagadnieniami tematycznie związanymi z hydrologią, hydrauliką, gospodarką wodną czy budownictwem, mogą zgłaszać się do prowadzących zajęcia w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej w celu pobrania tematu swojej pracy dyplomowej - inżynierskiej lub magisterskiej lub wybrać temat z zamieszczonego poniżej wykazu tematów.
TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH

Promotor

rodzaj pracy

tematy 2019

dyplomant

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski

inż.

1

Nieinwazyjna predykcja zapadlisk i stref subsydencji na Górnym Śląsku

inż.

2

Geofizyczne rozpoznanie obiektów archeologicznych na terenach zurbanizowanych

dr inż. Marek Bodziony

inż.

1

Wpływ zmian w zagospodarowaniu przestrzennym zlewnie na wielkość przepływu w cieku (dla wybranej zlewni, może to być zlewnia górska lub miejska)

dr inż. Izabela Godyń

inż.

1

Analiza efektywności kosztowej inwestycji kanalizacyjnych w województwie xx

temat zarezerwowany

inż.

2

Opłaty za deszczówkę jako narzędzie wspomagające gospodarowanie wodami opadowymi

temat zarezerwowany

inż.

3

Zagospodarowanie wód opadowych na osiedlu xx

temat zarezerwowany

dr inż. Joanna Korpak

inż.

1

Propozycja rewitalizacji miejskiego terenu nadrzecznego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych i historycznych

inż.

2

Ocena zagospodarowania przestrzennego gminy w świetle występujących w niej geozagrożeń

inż.

3

temat zarezerwowany

inż.

4

temat zarezerwowany

dr inż. Leszek Lewicki

inż.

1

Zastosowanie programu HEC-Ras 5.0 do opracowania map zagrożenia powodziowego (wybranego obszaru)

dr inż. Marta Łapuszek

inż.

1

Koncepcja rewitalizacji terenów nadrzecznych na wybranym odcinku rzeki w aglomeracji miejskiej z przeznaczeniem ich do celów rekreacyjnych.

inż.

2

Koncepcja zagospodarowania terenu do celów rekreacyjnych przy zrewitalizowanym obiekcie hydrotechnicznym.

inż.

3

Koncepcja zagospodarowania terenów przy zbiorniku retencyjnym do celów rekreacyjno - edukacyjnych

dr inż. Andrzej Mączałowski

inż.

1

Wpływ planowanej inwestycji Kanału Sląskiego na rozwój gminy Orzesze

dr inż. Robert Szczepanek

inż.

1

Temat własny studenta (do uzgodnienia z promotorem)"" - 2 dyplomy Tematyka i źródła inspiracji: http://holmes.iigw.pl/~rszczepa/dyplomy.php

dr inż. Andrzej Wolak

inż.

1

temat zarezerwowany

inż.

2

temat zarezerwowany

inż.

3

temat zarezerwowany

inż.

4

temat zarezerwowany

inż.

5

temat zarezerwowany

inż.

6

temat zarezerwowany

BUDOWNICTWO

dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski

inż.

1

Nieinwazyjne obrazowanie konstrukcji budynków historycznych

inż.

2

Geofizyczne badanie obiektów Twierdzy Kraków

dr inż.Marek Bodziony

inż.

1

Zastosowanie programu Hec-HMS do modelowania transformacji opadu w odpływ dla wybranej zlewni

dr inż. Anna Lenar-Matyas

inż.

1

Wariantowa koncepcja przepławki dla ryb przy istniejącym jazie stałym.

inż.

2

Koncepcja jazu stałego z uwzględnieniem wymagań krajobrazowych.

inż.

3

Koncepcja zabudowy technicznej wybranego odcinka potoku górskiego

dr inż. Marta Łapuszek

inż.

1

Koncepcja zabudowy technicznej wybranego odcinka potoku górskiego.

inż.

2

Koncepcja przebudowy istniejącego systemu korekcji stopniowej na odcinku potoku górskiego.

inż.

3

Koncepcja rewitalizacji (przebudowy) zapory przeciwrumowiskowej na wybranym potoku górskim.

inż.

4

Koncepcja regulacji (zabudowy) technicznej odcinka potoku górskiego z remontem istniejących ubezpieczeń brzegowych.

inż.

5

Koncepcja rewitalizacji betonowych stopni regulacyjnych w celu odtworzenia korytarza ekologicznego na odcinku potoku górskiego.

dr inż. Krzysztof Radzicki

inż.

1

Zaprojektowanie rozwiązania modernizacji istniejącego przekroju wału przeciwpowodziowego wraz z jego zamodelowaniem (statecznośc, filtracja) w programie ZSOIL

dr inż. Cezary Toś

inż.

1

 

DOKUMENTY
Szczegółowe informacje dotyczące obrony pracy dyplomowej oraz dokumentów, jakie należy złożyć przed obroną, można znaleźć na stronie WIŚ w zakładce Dyplomowanie.

UWAGA!
Warunkiem dopuszczenia do obrony jest dostarczenie do biblioteki Instytutu (II piętro, pok. 315) pracy dyplomowej w wersji elektronicznej, zapisanej na płycie CD.
Wersja elektroniczna pracy dyplomowej na CD powinna spełniać następujące wymogi:

- Cała praca powinna zostać przekonwertowana do formatu 'pdf'.

- Cała praca powinna znaleźć się w jednym pliku pdf.

- Wersja elektroniczna musi zawierać na początku dwie strony: tytułową z podaniem tytułu pracy i jej autora oraz oświadczenia o samodzielnym wykonaniu swojej pracy jako drugą stronę pracy (do pobrania poniżej).

 

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej bronionej w IIiGW - pobierz plik

TWORZENIE I SCALANIE PLIKÓW PDF
 

PDFCreator - darmowy program do konwersji dokumentów do formatu pdf

Praca dyplomowa powinna być zapisana w jednym pliku pdf. Jeżeli dokumenty źródłowe (tekst, rysunki, strona tytułowa) zapisane są w kilku plikach, procedura ich połączenia przebiega następująco:

- pierwszy dokument drukujemy na drukarkę 'PDFCreator',

- po pojawieniu się okna dialogowego wybieramy komendę 'Oczekiwanie' - pojawi się okno 'monitor drukowania PDF',

- otwieramy i drukujemy kolejne dokumenty - będą się one pojawiać jako kolejne elementy w monitorze drukowania,

- w monitorze drukowania zaznaczamy wszystkie pliki i komendą 'połącz' scalamy w jeden plik,

- po tej operacji wydajemy komendę drukuj.
 

ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH

Prace obronione w IIGW w roku akademickim:PRAKTYKI ZAWODOWE

kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA (WIŚ+WA)dr inż. Marek BODZIONY

Marek.Bodziony@iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2849

WIŚ p.109

http://elf2.pk.edu.pl

kierunek: BUDOWNICTWO (WIŚ) - dr inż. Andrzej Mączałowski

e-mail: Andrzej.Maczalowski@iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2188

WIŚ p.231


KOŁA NAUKOWE 

Nazwa koła

Opiekun

Inżynierii Środowiska „Piątak”

dr inż. Bernard TWARÓG

Bernard.Twarog@iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2849

WIŚ p.109

Hydrogeomatyki „Szuwarek”

dr inż. Marta CEBULSKA

Marta.Cebulska@iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2085

WIŚ p.103

dr inż. Robert SZCZEPANEK

Robert.Szczepanek@iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2080

WIŚ p.103

 Budownictwa Hydrotechnicznego

dr inż. Andrzej WOLAK

e-mail: Andrzej.Wolak@iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2817

WIŚ p.214


WSPARCIE (ZAPLECZE) DYDAKTYCZNE

 

Nazwa koła

Kontakt

Dydaktyczne Laboratorium Komputerowe WIŚ sala 319

mgr Andrzej Kowalik
e-mail: Andrzej.Kowalik@iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2084
WIŚ p. 226

Laboratorium Hydrauliki

dr inż. Andrzej Mączałowski

e-mail: Andrzej.Maczalowski@iigw.pk.edu.pl
+48 12 628 2188

WIŚ p.231

Ogródek meteorologiczny

dr inż. Marta CEBULSKA

Marta.Cebulska@iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2085

WIŚ p.103

Laboratorium komputerowe WIŚ sala 308

dr inż. Andrzej WOLAK

e-mail: Andrzej.Wolak@iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2817

WIŚ p.214KATEDRA INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ (Ś-1)
Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Krakowska
ul.Warszawska 24
31-155 Kraków
tel/fax: +48 12 628 2041
tel: +48 12 628 2810
e-mail:
sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www.iigw.pk.edu.pl