Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej ul.Warszawska 24  31-155 Kraków  +48 12 628 2810 sekretariat@iigw.pk.edu.pl

 

 

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ

Politechnika Krakowska

 

DLA STUDENTÓW


DYPLOMOWANIE

ZASADY PODEJMOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH
Starostowie grup wszystkich kierunków studiów proszeni są o pilny (do 2 tygodni przed zakończeniem semestru, poprzedzającego semestr dyplomowy) kontakt z Dyrektorem ds. kształcenia Instytutu Ś-1 w celu ustalenia terminu spotkania informacyjnego.
UWAGA: Starostowie grup są zobowiązani do przekazania, w formie dokumentu
(drogą elektroniczną na adres: Anna.Lenar-Matyas@iigw.pl) informacji o pobranych tematach prac dyplomowych, realizowanych w Instytucie Ś-1. Zestawienie powinno zawierać: nazwiska wszystkich studentów w grupie, nr albumu, tematy prac oraz nazwiska wybranych opiekunów (promotorów).

TERMINY:
15 czerwca (dyplom w semestrze zimowym)
15 lutego (dyplom w semestrze letnim)

Po otrzymaniu informacji o pobranych tematach prac dyplomowych od Starostów grup i zweryfikowaniu jej z bazą danych zawierającą informacje od promotorów, powstanie lista 'wakatów' dla tych Studentów, którzy nie wybrali tematu pracy oraz promotora czyli informacja o wolnych miejscach/tematach.
Student, który wie, jaki temat pracy dyplomowej chciałby realizować, a nie może znaleźć odpowiedniej osoby na promotora, powinien się zgłosić do Dyrektora ds. kształcenia Instytutu Ś-1, który wskaże (lub podpowie) najbardziej odpowiednią i kompetentną w danej tematyce osobę.

Studenci zainteresowani zagadnieniami tematycznie związanymi z hydrologią, hydrauliką, gospodarką wodną czy budownictwem, mogą zgłaszać się do prowadzących zajęcia w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej w celu pobrania tematu swojej pracy dyplomowej - inżynierskiej lub magisterskiej lub wybrać temat z zamieszczonego poniżej wykazu tematów.
TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH

Promotor

rodzaj pracy

tematy 2020

dyplomant

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

BUDOWNICTWO

Promotorzy prac dyplomowych na kierunku Budownictwo

dr inż. Wojciech Biliński

dr inż. Marek Bodziony
dr inż. Grażyna Gaszyńska-Freiwald

dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski

dr inż. Michał Grodecki
dr inż. Anna Lenar-Matyas
dr inż. Karolina Łach
dr inż. Marta Łapuszek

dr inż. Kazimierz Piszczek
dr inż. Krzysztof Radzicki

dr hab. inż. Andrzej Truty prof. PK
dr inż. Bernard Twaróg
dr inż. Andrzej Wolak
dr inż. Krzysztof Podleś

 

DOKUMENTY
Szczegółowe informacje dotyczące obrony pracy dyplomowej oraz dokumentów, jakie należy złożyć przed obroną, można znaleźć na stronie WIŚ w zakładce Dyplomowanie.

UWAGA!
Warunkiem dopuszczenia do obrony jest dostarczenie do biblioteki Instytutu (II piętro, pok. 315) pracy dyplomowej w wersji elektronicznej, zapisanej na płycie CD.
Wersja elektroniczna pracy dyplomowej na CD powinna spełniać następujące wymogi:

- Cała praca powinna zostać przekonwertowana do formatu 'pdf'.

- Cała praca powinna znaleźć się w jednym pliku pdf.

- Wersja elektroniczna musi zawierać na początku dwie strony: tytułową z podaniem tytułu pracy i jej autora oraz oświadczenia o samodzielnym wykonaniu swojej pracy jako drugą stronę pracy (do pobrania poniżej).

 

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej bronionej w IIiGW - pobierz plik

TWORZENIE I SCALANIE PLIKÓW PDF
 

PDFCreator - darmowy program do konwersji dokumentów do formatu pdf

Praca dyplomowa powinna być zapisana w jednym pliku pdf. Jeżeli dokumenty źródłowe (tekst, rysunki, strona tytułowa) zapisane są w kilku plikach, procedura ich połączenia przebiega następująco:

- pierwszy dokument drukujemy na drukarkę 'PDFCreator',

- po pojawieniu się okna dialogowego wybieramy komendę 'Oczekiwanie' - pojawi się okno 'monitor drukowania PDF',

- otwieramy i drukujemy kolejne dokumenty - będą się one pojawiać jako kolejne elementy w monitorze drukowania,

- w monitorze drukowania zaznaczamy wszystkie pliki i komendą 'połącz' scalamy w jeden plik,

- po tej operacji wydajemy komendę drukuj.
 

ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH

Prace obronione w IIGW w roku akademickim:PRAKTYKI ZAWODOWE

kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA (WIŚiE+WA+WIL)dr inż. Marek BODZIONY

Marek.Bodziony@iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2855

WIŚiE p.109

http://elf2.pk.edu.pl

kierunek: BUDOWNICTWO (WIŚ) - dr inż. Andrzej Mączałowski

e-mail: Andrzej.Maczalowski@iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2188

WIŚiE p.231


KOŁA NAUKOWE 

Nazwa koła

Opiekun

Inżynierii Środowiska „Piątak”

dr inż. Bernard TWARÓG

Bernard.Twarog@iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2849

WIŚiE p.109

Hydrogeomatyki „Szuwarek”

dr inż. Marta CEBULSKA

Marta.Cebulska@iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2085

WIŚiE p.103

dr inż. Robert SZCZEPANEK

Robert.Szczepanek@iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2080

WIŚiE p.103

 Budownictwa Hydrotechnicznego

dr inż. Andrzej WOLAK

e-mail: Andrzej.Wolak@iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2817

WIŚiE p.214


WSPARCIE (ZAPLECZE) DYDAKTYCZNO-NAUKOWE - więcej informacji - kliknij>

 

Nazwa

Kontakt

Dydaktyczne Laboratorium Komputerowe WIŚiE sala 220, 308 i  319

mgr Andrzej Kowalik
e-mail: Andrzej.Kowalik@iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2084
WIŚiE p. 226

Laboratorium Hydrauliki

dr inż. Andrzej Mączałowski

e-mail: Andrzej.Maczalowski@iigw.pk.edu.pl
+48 12 628 2188

WIŚiE p.231

Ogródek meteorologiczny

Laboratorium Hydrologii

dr inż. Marta CEBULSKA

Marta.Cebulska@iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2085

WIŚiE p.103

Zlewnia badawcza potoku Sudół

dr inż. Elżbieta Jarosińska

e-mail: Elzbieta.Jarosinska@iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2818

WIŚiE p.210

Zlewnia badawcza potoku Wielka Puszcza

dr inż. Marek Bodziony

e-mail: Marek.Bodziony@iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2855

WIŚiE p.207KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ (Ś-1)
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Krakowska
ul.Warszawska 24
31-155 Kraków
tel/fax: +48 12 628 2041
tel: +48 12 628 2810
e-mail:
sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www.iigw.pk.edu.pl