zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

GENESIS

Celem projektu było opracowanie efektywnych koncepcji, metod i narzędzi dla lepszego zarządzania zasobami wód podziemnych. W 2009 r. sporządzono identyfikację i opis oddziaływań i zagrożeń dla wód podziemnych i ekosystemów zależnych na obszarze testowym zbiornika GZWP 326 Częstochowa. GZWP 326 to zbiornik charakteryzujący się niską odpornością na zanieczyszczenia przenikające z powierzchni, głównie z powodu braku pokrywy izolującej utworów czwartorzędu. Odkrycie zbiornika na znacznej powierzchni, przy obecności niewielkich nawet punktowych ognisk zanieczyszczeń i charakterystycznym, krasowym i szczelinowym systemie przewodzenia powoduje, że najmniejsze nawet skażenie powoduje szybką i długotrwałą degradację wód podziemnych. W 2010 roku opracowano modelu konceptualnego tłokowego do oceny zasilania zbiornika wód podziemnych dla zlewni Wiercicy. Przeprowadzono analizę krajowych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych z zakresu gospodarki wodnej, stosowanych instrumentów ekonomicznych oraz innych zachęt i bodźców wspierających i utrudniających efektywne zarządzanie zasobami wód podziemnych. W 2011 przeprowadzenie testowego i głównego badania ankietowego wśród mieszkańców gminy Mykanów w celu oceny skłonności do zapłaty za poprawę jakości wód podziemnych. 2012 - analiza badań ankietowych, opracowanie modelu ekonometrycznego - wyniki badania wykazują istotną społeczną skłonność do zapłaty (WTP) za poprawę jakości wód podziemnych (ok. 54 zł miesięcznie na gospodarstwo domowe). Wyniki analizy (WTP) oraz oszacowana całkowita wartość inwestycji pozwalają na: 1) ocenę czy koszt planowanych inwestycji nie jest dysproporcjonalny w porównaniu do gotowości społeczności lokalnej do zapłaty za poprawę jakości, 2) wybór działań/inwestycji ekonomicznie uzasadnionych. WTP może być również traktowana, jako przybliżenie społecznie akceptowanego poziomu cen przy społecznie pożądanym stanie zasobów. WTP może być wykorzystana w planowaniu ewentualnych zmian w polityce cenowej za wodę i ścieki. 2011-12 opracowanie aplikacji komputerowej Piston Model, która pozwala na symulację hydrologicznych związków na granicach  wód podziemnych i powierzchniowych, poprzez modelowanie infiltracji. 2013-14 wyznaczono tereny o charakterze ekosystemów zależnych od wód podziemnych (GDE) i zastosowano program Piston Model do analizy przebiegu powstawania suszy glebowej w glebie typowej dla GDE na obszarze badawczym zlewni Wiercicy.
 

symbol tematu

GENESIS  110 000 EURO    w tym 115 013 zł finansowane z MNISZW (Decyzja 1297/7.PRUE/2010/7 z 17.02.2010)