zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Zakres dydaktyczny

Zespół Hydrologii Katedry Hydrauliki i Hydrologii wykonuje zadania dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie:

–    hydrologii inżynierskiej, dynamicznej i operacyjnej,

–    podstaw meteorologii,

–    zasobów wód powierzchniowych,

–    metod statystycznych,

–    hydrologii stochastycznej,

–    modelowania i prognozowania odpływu ze zlewni,

–    zastosowania metod komputerowych w inżynierii środowiska w tym systemów informacji geograficznej.


Zakład Hydrologii
prowadzi zajęcia praktyczne (ćwiczenia terenowe)  dla wszystkich kierunków studiów

Ćwiczenia terenowe odbywają się w zlewni badawczej potoku Wielka Puszcza lub w ogródku meteorologicznym na terenie uczelni


<<powrót