zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Pamiętamy ...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 lutego 2018 roku odeszła od nas  mgr inż. Teresa KONKOL  emerytowany pracownik naukowo-techniczny Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej.
Pani Teresa Konkol była absolwentką Wydziału Budownictwa Wodnego (obecnie Wydziału Inżynierii Środowiska) naszej Uczelni, który ukończyła w roku 1963.
Zajmowała się hydrologią doświadczalną w ówczesnym Zakładzie Hydrologii. Brała udział w pracach naukowych wykonywanych w Doświadczalnej Stacji Hydrologicznej „Stróża”, realizując tam także praktyki studenckie.
Była Osobą miłą i uczynną – sumiennie realizującą swoje zadania zawodowe.


dr hab. inż. Bolesław Osuch, prof. Politechniki Krakowskiej
(1932-2004)

Kochaliśmy Go, lubiliśmy, kłóciliśmy się i działo się wszystko co zwyczajnie dzieje się między ludźmi. Jedno Go wyróżniało na pewno - to On był HYDROLOGIEM i niewątpliwym autorytetem, to On nas hydrologii uczył i w większym lub mniejszym stopniu nauczył, to On po profesorze Kajetanowiczu stworzył tzw. Krakowską Szkołę Hydrologii.

Kochał Was - Studentów - i zawsze był gotów wiele dla Was poświęcić, czasu, cierpliwości, a nawet (w ostatnim okresie) zdrowia. Umiał nie tylko uczyć ale także bawić się z Wami, np. opowiadając przy ognisku naprawdę zabawne anegdoty związane z Uczelnią. Pamiętajmy o tym niezwykłym Człowieku. Przyjaciele

Dnia 14 grudnia po ciężkiej chorobie zmarł jeden z najwybitniejszych hydrologów polskich dr hab. inż. Bolesław Osuch, prof. Politechniki Krakowskiej. Urodził się 8 lutego 1932 w Przemyślu. Studia ukończył w 1956 r. na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w 1964, a stopień dr hab. w 1994 r., na stanowisku profesora pracował od 1995 roku.

Profesor Bolesław Osuch był pracownikiem Politechniki Krakowskiej już w czasie studiów. Od początku zajmował się hydrologią rozwijając tę dziedzinę i od 1966 roku był nieprzerwanie Kierownikiem Zakładu Hydrologii w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Prowadził zajęcia z: hydrologii, meteorologii, gospodarki wodnej, budowli piętrzących, siłowni wodnych, wodociągów i kanalizacji, odwodnień miejskich i przemysłowych. Był również wykładowcą poza siedzibą naszej uczelni, w AGH (1994-2000) i WSI w Rzeszowie (1968-1975).

Profesor Osuch jest autorem ponad 40 znaczących publikacji, blisko 50 wystąpień na konferencjach i seminariach krajowych i zagranicznych. Prowadził lub brał udział w około 110 pracach naukowo-badawczych o charakterze podstawowym, rozwojowym, studialnym i eksperckim. Był konsultantem Biur Projektów, uczestniczył w pracach projektowych obiektów hydrotechnicznych, między innymi zapór w Cedzynie i Dobczycach oraz szeregu mostów i obiektów piętrzących. Był autorem wielu ocen zasobów wodnych, a opracowane w tej dziedzinie podstawy i zasady spotkały się z powszechnym uznaniem. Uczestniczył w pracach przygotowawczych w formie ekspertyz lub operatów przy projektowaniu ujęć wodnych i zrzutów ścieków dla obiektów komunalnych i przemysłowych.

Pan Profesor Osuch wypromował 7 doktorów, był recenzentem 13 rozpraw doktorskich oraz promotorem blisko 100 prac dyplomowych.

W latach 1978-1981 był prorektorem Politechniki Krakowskiej, w latach 1987-1990 dziekanem Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, dyrektorem, a później z-ca dyrektora Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Był członkiem Senatu Politechniki Krakowskiej i Rady Wydziału Inżynierii Środowiska.

Brał czynny udział w wielu krajowych organizacjach lub stowarzyszeniach jako:

 • członek zespołów dydaktyczno-wychowawczych i specjalistycznych przy Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki w latach 1977-1979 oraz 1987 i 1989,
 • członek sekcji Inżynierii i Ochrony Środowiska Komitetu Badań Naukowych na czas trwania VI i VII konkursu projektu badawczego w 1993 i 1994 r.,
 • członek Komitetu Gospodarki Wodnej PAN nieprzerwanie od 1978 r.,
 • członek Komisji Mechaniki Stosowanej PAN O. Kraków od 1975 r.,
 • członek Komisji Budownictwa PAN O. Kraków od 1985 r.,
 • przewodniczący Sekcji Problemów Hydrotechnicznych Komisji Budownictwa PAN O. Kraków od 1985 r.,
 • przewodniczący Komisji Gospodarki Wodnej PAN O. Kraków od 1993 r., a wcześniej z-ca przewodniczącego Komisji Gospodarki Wodnej PAN O. Kraków od 1987-1993
 • członek Sekcji Hydrologii i Oceanologii Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 6 lat,
 • przedstawiciel Rady Wydziału w Senacie PK 1973-1978,
 • członek kilku Komisji Senackich i Rektorskich (ds. budżetowych, nagród i odznaczeń, dyscyplinarnej dla studentów),
 • członek Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Naukowych i Dydaktycznych PK,
 • pełnomocnik J.M. Rektora PK d.s. współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Przemyślu od 1976 r.,
 • pełnomocnik J.M. Rektora d.s. współpracy z Biurem Budownictwa Komunalnego w Krakowie.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną! organizacyjną był wielokrotnie nagradzany nagrodami Ministra, Rektora i Prezydenta Miasta Krakowa i odznaczany, między innymi:

 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
 • Złotym Krzyżem Zasługi,
 • Złotą Odznaką Politechniki Krakowskiej,
 • Medalem XXX-lecia PK,
 • Medalem "Zasłużony dla Miasta Przemyśla",
 • Złotą Odznaką za pracę społeczną dla Miasta Krakowa.<<powrót