zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Dyplomowanie

HARMONOGRAM OBRON PRAC DYPLOMOWYCH >> - wkrótce


ZASADY PODEJMOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH

Starostowie grup wszystkich kierunków studiów proszeni są o pilny (do 2 tygodni przed zakończeniem semestru, poprzedzającego semestr dyplomowy) kontakt z Dyrektorem ds. kształcenia Instytutu Ś-1 w celu ustalenia terminu spotkania informacyjnego.

UWAGA: Starostowie grup są zobowiązani do przekazania, w formie dokumentu
(drogą elektroniczną na adres: Anna.Lenar-Matyas@iigw.pl) informacji o pobranych tematach prac dyplomowych, realizowanych w Instytucie Ś-1. Zestawienie powinno zawierać: nazwiska wszystkich studentów w grupie, nr albumu, tematy prac oraz nazwiska wybranych opiekunów (promotorów).

 

TERMINY:  

15 czerwca (dyplom w semestrze zimowym)

15 lutego (dyplom w semestrze letnim)

Po otrzymaniu informacji o pobranych tematach prac dyplomowych od Starostów grup i zweryfikowaniu jej z bazą danych zawierającą informacje od promotorów, powstanie lista 'wakatów' dla tych Studentów, którzy nie wybrali tematu pracy oraz promotora czyli informacja o wolnych miejscach/tematach.

Student, który wie, jaki temat pracy dyplomowej chciałby realizować, a nie może znaleźć odpowiedniej osoby na promotora, powinien się zgłosić do Dyrektora ds. kształcenia Instytutu Ś-1, który wskaże (lub podpowie) najbardziej odpowiednią i kompetentną w danej tematyce osobę.

 

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

Studenci zainteresowani zagadnieniami tematycznie związanymi z hydrologią, hydrauliką, gospodarką wodną czy budownictwem, mogą zgłaszać się do prowadzących zajęcia w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej w celu pobrania tematu swojej pracy dyplomowej - inżynierskiej lub magisterskiej lub wybrać temat z zamieszczonego poniżej wykazu tematów.

Wykaz tematów prac dyplomowych - pobierz plik

 

DOKUMENTY

Szczegółowe informacje dotyczące obrony pracy dyplomowej oraz dokumentów, jakie należy złożyć przed obroną, można znaleźć na stronie WIŚ w zakładce Dyplomowanie.

 

UWAGA!

Warunkiem dopuszczenia do obrony jest dostarczenie do biblioteki Instytutu (II piętro, pok. 315) pracy dyplomowej w wersji elektronicznej, zapisanej na płycie CD.

Wersja elektroniczna pracy dyplomowej na CD powinna spełniać następujące wymogi:

  • Cała praca powinna zostać przekonwertowana do formatu 'pdf'. 
  • Cała praca powinna znaleźć się w jednym pliku pdf.
  • Wersja elektroniczna musi zawierać na początku dwie strony: tytułową z podaniem tytułu pracy i jej autora oraz oświadczenia o samodzielnym wykonaniu swojej pracy jako drugą stronę pracy (do pobrania poniżej).

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej bronionej w IIiGW - pobierz plik

 

TWORZENIE I SCALANIE PLIKÓW PDF

  • PDFCreator - darmowy program do konwersji dokumentów do formatu pdf

Praca dyplomowa powinna być zapisana w jednym pliku pdf. Jeżeli dokumenty źródłowe (tekst, rysunki, strona tytułowa) zapisane są w kilku plikach, procedura ich połączenia przebiega następująco:

  • pierwszy dokument drukujemy na drukarkę 'PDFCreator',
  • po pojawieniu się okna dialogowego wybieramy komendę 'Oczekiwanie' - pojawi się okno 'monitor drukowania PDF',
  • otwieramy i drukujemy kolejne dokumenty - będą się one pojawiać jako kolejne elementy w monitorze drukowania,
  • w monitorze drukowania zaznaczamy wszystkie pliki i komendą 'połącz' scalamy w jeden plik,
  • po tej operacji wydajemy komendę drukuj.

 

ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH

Prace obronione w IIiGW w roku akademickim:

2007/2008  2008/2009  2009/2010 
2010/2011
  2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015

2015/2016 
2016/17


<<powrót