zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Laboratorium Hydrauliki

Laboratorium Hydrauliki jest strukturalną częścią Katedry Hydrauliki i Dynamiki Wód Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej PK. Niezależnie od tego, że w laboratorium tym prowadzone są prace naukowo-badawcze, służy ono przede wszystkim wypełnieniu zadań dydaktycznych przewidzianych programem studiów. Ćwiczenia wykonują tu studenci dziennych i zaocznych studiów realizowanych na Wydziale Inżynierii Środowiska w ramach poszczególnych stopni i kierunków, a także studenci niektórych specjalności Wydziału Inżynierii Lądowej oraz słuchacze studiów podyplomowych. Zajęcia w Laboratorium Hydrauliki wchodzą w skład kilku modułów nauczania: Mechaniki płynów, Hydrauliki, Hydrauliki obiektów wodnych.

Tak pod względem merytorycznym jak i metodycznym wszystkie ćwiczenia zostały opracowane przez pracowników Katedry, przez nich także zaprojektowane są i pod ich nadzorem wykonane nowoczesne stanowiska pomiarowe. Jednostka lekcyjna w Laboratorium obejmuje podanie teoretycznych podstaw danego ćwiczenia, opis jego przebiegu i określenie zasad opracowania uzyskanych wyników, dokonanie pomiarów przez zespoły studentów. Niżej podane są tematy zajęć laboratoryjnych wraz z krótkim komentarzem.

 • Wyznaczenie współczynnika lepkości wody wodociągowej za pomocą wiskozymetru HöppleraWykorzystywanym w ćwiczeniu przyrządem pomiarowym jest używany do badania lepkości cieczy niutonowskich wiskozymetr kulkowy.

 • Pomiar swobodnej powierzchni cieczy w naczyniu wirującym ze stałą prędkością kątową dookoła swej osi pionowej
  Obserwacjom i pomiarom poddany jest kształt zwierciadła wody utworzony w warunkach jej równowagi względem obracającego się otwartego, cylindrycznego naczynia.

 • Pływanie ciał. Wysokość metacentryczna
  Zasadniczym celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie wartości wysokości metacentrycznej modelu jednostki pływającej.

 • Doświadczenie Reynoldsa
  Dokonuje się obserwacji laminarnego i burzliwego reżimu ruchu w prowadzących wodę przewodach ciśnieniowych i określa wartości odpowiedniej liczby kryterialnej.

 • Wyznaczanie współczynników strat lokalnych w rurociągu pod ciśnieniem
  Stanowisko pomiarowe jest fragmentem układu wodociągowej instalacji wewnętrznej w naturalnej skali. Pomiary i obliczenia prowadzą m.in. do wykresu linii energii i ciśnień piezometrycznych dla przewodu.

 • Lewar
  Obserwacje oraz pomiary na modelach lewarów klasycznego i z głowicą samoodpowietrzającą służą ustaleniu warunków prawidłowej pracy tych lewarów, a także określeniu wydatku urządzenia lewarowego i obliczeniu wartości uzyskiwanych podciśnień.

 • Ustalony wypływ przez otwory
  Celem jest doświadczalne wyznaczenie kształtu strugi wody wypływającej otworem w przegrodzie oraz określenie wartości współczynników kontrakcji i wydatku dla otworu bez i z przystawką. Pomiary prowadzone są w korycie hydraulicznym.

 • Nieustalony wypływ przez otwory. Czas opróżniania zbiornika
  Poszukując zależności czasu opróżniania naczynia od objętości wody w nim zawartej, prowadzi się pomiary na modelach dwóch zbiorników: prostopadłościennego i o kształcie odwróconego ostrosłupa o podstawie kwadratowej.

 • Ustalony wypływ przez przelew
  W trakcie ćwiczenia taruje się przelew, czyli doświadczalnie ustala się dla niego krzywą konsumcyjną. Do dyspozycji są przelewy o różnych wycięciach; pomiary prowadzone są w korycie hydraulicznym.

 • Przepływ przez próg o szerokiej koronie
  W korycie hydraulicznym tarowany jest przelew o szerokiej koronie i dokonywane są szczegółowe obserwacje ruchu wody na progu w różnych hydrodynamicznych warunkach przepływu.

 • Niezatopiony wypływ spod zasuwy. Odskok hydrauliczny
  Wyznacza się wartości współczynnika wydatku przy wypływie wody spod podniesionego zamknięcia zasuwowego. Ćwiczenie wykonywane w korycie hydraulicznym obejmuje obserwacje odskoku Bidone''a za zasuwą oraz pomiar jego głębokości sprzężonych.

 • Wyznaczenie współczynnika filtracji gruntu
  Wartość współczynnika wodoprzepuszczalności próbki gruntu określa się stosując tzw. metodę laboratoryjną. Stanowisko pomiarowe tworzą kolumny filtracyjne połączone z baterią piezometrów.

 • Siatka hydrodynamiczna
  Badając przebieg i skutki filtracji wody pod budowlą piętrzącą wykorzystuje się numeryczny model procesu (równania ruchu wody w ośrodku porowatym wraz z metodą ich rozwiązania). Na zadanym obszarze przepływu generowana jest siat- ka hydrodynamiczna, po czym przy jej wykorzystaniu prowadzone są obliczenia żądanych parametrów ruchu filtracyjnego. Ćwiczenie prowadzone jest na stanowiskach komputerowych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie.

 • Zależnie od programu zajęć możliwe jest wykonanie badań klasyczną metodą analogii elektrohydrodynamicznej.

Planowana rozbudowa Laboratorium da możliwość wprowadzenia nowych ćwiczeń. Ich tematem będzie w szczególności: parcie hydrostatyczne, ruch nieustalony w przewo- dzie pod ciśnieniem, przelew boczny, badania na modelu budowli piętrzącej.

Studentom polecana jest następujaca literatura pomocnicza:
Z. Gręplowska (red.), Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki płynów, Wyd. PK, 1985
K. Baran-Gurgul (red.), Ćwiczenia laboratoryjne z hydrauliki, Wyd. PK, 2002


<<powrót