zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Witamy na stronie Zakładu Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Kierownikiem Zakładu jest dr hab. inż. Krzysztof Książyński

 Zajmujemy się szerokim spektrum zagadnień związanych z problematyką gospodarki wodnej: 

 • metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej,
 • identyfikacja problemów i hierarchizacja przedsięwzięć gospodarki wodnej wybranych obszarów,
 • bilanse wodno-gospodarcze (zlewniowe, regionalne),
 • badania symulacyjne i optymalizacja pracy systemów wodnych,
 • sterowania zasobami wodnymi,
 • wykorzystania zasobów wodnych dla celów komunalnych, rolniczych, przemysłowych i inżynierii ekologicznej,
 • ilościowa i jakościowa ochrona zasobów wodnych,
 • zastosowanie wybranych zagadnień Ramowej Dyrektywy Wodnej do warunków polskich,
 • oceny oddziaływania inwestycji w gospodarce wodnej na środowisko,
 • analizy ekologiczne w aspekcie funkcjonowania obiektów związanych z gospodarka wodną,
 • studia wykonalności -> analizy ekonomiczne i ekologiczne,
 • pozwolenia wodnoprawne.

Problematyka budownictwa wodnego, oparta na dyrektywach unijnych, jest przedstawiana w różnej skali:

 • spójnego gospodarowania terenem, zwanego też zrównoważonym rozwojem, dotycząca dużych obszarów (np. zlewni rzek);
 • rozwiązywania problemów dla potrzeb lokalnych.

W zakresie naszych zainteresowań znajdują się:

 • środowiskowe i gospodarcze problemy inżynierii i gospodarki wodnej,
 • obiekty małej retencji,
 • utrzymanie, regulacja rzek i potoków oraz ochrona przed powodzią,
 • jazy oraz zapory, zbiorniki wodne,
 • specjalne konstrukcje hydrotechniczne (odwodnienia, elektrownie śluzy),
 • wykorzystanie grafiki inżynierskiej i metod komputerowych w projektowaniu obiektów budownictwa wodnego.

<<powrót