zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • abrazja (ang. abrasion) proces mechanicznego niszczenia stromych brzegów dużych zbiorników wodnych głównie wskutek przyboju, polegający na ścieraniu skał podłoża przez materiał transportowany przez wodę. [imgw]
  • aglomeracja (ang. agglomeration) (1) ® aglomeracja miejska; (2) teren na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych (PW [43] art. 43 ust. 2). [imgw]
  • aglomeracja miejska (ang. urban agglomeration) miasto lub kilka miast o wspólnych granicach administracyjnych. [imgw]
  • aktywność boczna (rzeki) (ang. lateral activity) erozja brzegów rzeki i towarzysząca jej akumulacja rumowiska w postaci odsypisk. [sw]
  • akumulacja osad (ang. sediment deposition) odkładanie się (gromadzenie się) wyerodowanych cząstek gleby lub koryta rzecznego na dnie rzeki albo zbiornika lub pozostawionych przez wodę opuszczającą dane miejsce. [sw]
  • analiza efektywności kosztowej (ang. Cost-Effectiveness Analysis, CEA) modyfikacja analizy kosztów i efektów stosowana wówczas, gdy pieniężna wycena efektów inwestycji jest niemożliwa lub niewskazana. W metodzie tej tylko koszty są mierzone w jednostkach pieniężnych, natomiast efekty nie podlegają ocenie wartościującej. W przedsięwzięciach inwestycyjnych w ochronie środowiska najczęściej za stały efekt przyjmuje się określony efekt użytkowy (lub tzw. efekt ekologiczny), na przykład ilość oczyszczanych ścieków. [imgw]
  • analiza ekonomiczna (ang. economic analysis) w RDW [32]: analiza usług wodnych prowadzona w oparciu o załącznik III. Analiza ta winna uwzględniać zasadę zwrotu kosztów usług wodnych zamieszczoną w art. 9 RDW i brać pod uwagę scenariusz bazowy oznaczający prognozę rozwoju społeczno-gospodarczego do roku 2015 oceniającą przyszłe możliwe zmiany w środowisku wodnym. Analiza ekonomiczna winna określać wielkości, ceny i koszty związane z prowadzonymi usługami wodnymi i szacować odpowiednie inwestycje wraz z ich prognozą. Ponadto analiza ekonomiczna winna uzasadniać wybór najbardziej efektywnych kosztowo kombinacji działań związanych z korzystaniem z wody włączanych do programów działań, zgodnie z art. 11 RDW. [imgw]
  • analiza podatności zlewni (ang. catchment susceptibility analysis) identyfikacja krytycznych elementów obciążenia zlewni, wynikającego z rodzaju i struktury zagospodarowania jej obszaru, dla oceny stanu ekosystemów wodnych związanych z tą zlewnią oraz zaplanowania działań pozwalających uniknąć lub złagodzić negatywne skutki tych zagrożeń. [jb]
  • analiza presji i oddziaływań (ang. analysis of pressures and impacts) analiza wykonywana w ramach charakterystyki obszaru dorzecza na podstawie art. 5 i zał. II RDW [32] mająca na celu ocenę wpływów antropogenicznych na stan środowiska wodnego. [imgw]
  • analiza zagrożeń (ang. hazard analysis) identyfikacja krytycznych elementów zagrożeń w celu zaplanowania działań pozwalających uniknąć lub złagodzić negatywne skutki urzeczywistnienia się tych zagrożeń. [sw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA