zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • bentos (ang. benthos) zbiorowisko organizmów roślinnych (fitobentos), zwierzęcych (zoobentos) oraz drobnoustrojów (mikroorganizmów), zamieszkujących osady denne. [imgw]
  • bezpośredni zrzut do wód podziemnych (ang. direct discharge to groundwater) zrzut ® zanieczyszczeń do ® wód podziemnych bez przesączenia przez glebę lub podglebie (RDW [32] art. 2 pkt 32). [imgw]
  • bierna ochrona przeciwpowodziowa (ang. passive flood control) działania polegające na ograniczeniu wielkości zalewanego obszaru oraz zniszczeń powodowanych przez powódź, realizowane poprzez budowę wałów przeciwpowodziowych, regulację rzek oraz działalność instytucji odpowiedzialnych za ochronę przed powodziami. [imgw]
  • bilans wodny (ang. water balance) zestawienie ilości wody wpływającej (dopływ) do pewnego obszaru (najczęściej ® zlewni) i wypływającej z niego (odpływ) w określonej jednostce czasu (rok, wielolecie). [sw]
  • biocenoza (ang. biocoenosis) żywa część ® ekosystemu; zespół wszystkich organizmów związanych z określonym siedliskiem, wykazujący autonomię i wewnętrzne powiązania funkcjonalne, strukturę oraz adaptację i zdolność do utrzymywania równowagi dzięki mechanizmom i zjawiskom samoregulacji. [imgw]
  • biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, BZT (ang. biochemical oxygen demand, BOD) wskaźnik jakości ® wód powierzchniowych i ® ścieków; określony ilością tlenu wyrażoną w miligramach, potrzebną do biochemicznego utleniania związków organicznych znajdujących się w 1 dm3 wody lub ścieków w warunkach aerobowych w temperaturze 20ºC. [imgw]
  • biogenne substancje (ang. biogenic substances, nutrients) substancje najbardziej aktywnie uczestniczące w funkcjach życiowych organizmów. Należą do nich związki azotu, fosforu, wapnia, żelaza i niektórych mikroelementów. [imgw]
  • biotop (ang. biotope) nieożywiona część ® ekosystemu; określony geograficznie obszar o swoistym zespole czynników ekologicznych (gleba, klimat, topografia itp.), będący środowiskiem życia organizmów zwierzęcych i roślinnych (® biocenoza). [sw]
  • bliskie naturze urządzenie służące migracji ryb (ang. nature-like fishway, nature-mimicking fishway) ® przepławka dla ryb w formie koryta naśladującego koryto naturalne, zbudowana z wykorzystaniem naturalnych materiałów i zapewniająca rybom możliwość przejścia w szerokim zakresie przepływów [sw]
  • budowla hydrotechniczna (ang. hydraulic structure) obiekt budowlany gospodarki wodnej wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nim związanymi, służący gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wymieniony w Rozp. MOŚZNiL [33]. W rozumieniu powyższego rozporządzenia „umocnienia koryta rzeki" nie podlegają tej definicji, są natomiast rodzajem „urządzenia wodnego" według ustawy Prawo Wodne [43]. [boj]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA