zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • cele środowiskowe RDW (ang. environmental objectives of WFD) cele wymienione w art. 4, RDW [32], różne dla różnych typów części wód. [imgw]
  • cena wody (ang. water price) suma opłat ponoszonych przez użytkowników w zakresie zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków przypadająca na jednostkę objętości. [imgw]
  • chemiczne zapotrzebowanie tlenu, ChZT (ang. chemical oxygen demand, COD) umowny wskaźnik zanieczyszczenia wody i ścieków związkami organicznymi i niektórymi nieorganicznymi, oznaczający ilość tlenu (w mg/dm3) pobranego z utleniacza w określonych warunkach. [imgw]
  • ciągłość rzeki (ang. river continuum) 1. własność rzeki oznaczająca możliwość niezakłóconej w niej migracji organizmów wodnych (ciągłość biologiczna) i niezakłócony transport rumowiska, 2. koncepcja strefowości cieków podkreślająca brak wyraźnych granic stref rzecznych i ciągłość procesów ekologicznych. [sw]
  • ciek o dnie żwirowym, ciek żwirodenny (ang. gravel-bed stream) ciek o dnie utworzonym z materiału żwirowego o ® medianie rozkładu uziarnienia 10 mm £ d50 £ 100 mm. Cieki takie mają spadek 0,05–0,5%. Charakterystyczną cechą cieków żwirodennych jest możliwość uruchamiania materiału dennego jedynie przy stanach wezbraniowych. [boj]
  • cieki naturalne (ang. natural streams) 1. cieki o → reżimie hydromorfologicznym niezakłóconym lub niewiele zakłóconym wpływami antropogenicznymi; 2. rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi korytami (PW [43] art. 9 ust. 1 pkt 1). [sw]
  • cykl hydrologiczny (ang. hydrologic(al) cycle) cykl krążenia wody: atmosfera – powierzchnia ziemi (ewentualnie powierzchnia morza czy oceanu) – atmosfera realizowany poprzez różne procesy hydrometeorologiczne i biologiczne takie jak opad atmosferyczny, intercepcja, spływ powierzchniowy, infiltracja, wsiąkanie, parowanie, transpiracja itp. [sw]
  • czas trwania niżówki (ang. drought duration) 1. najdłuższy okres czasu, w którym przepływ (lub stan) wody w danym przekroju cieku jest nieprzerwanie mniejszy od przyjętej umownie wartości granicznej; 2. zmodyfikowany okres czasu 1; dopuszcza się np. przerwy krótsze od pewnej ustalonej wartości i/lub niewielkie przewyższenie wartości granicznej. [sw]
  • część wód podziemnych (ang. body of groundwater, groundwater body) określona objętość wód podziemnych występująca w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych (RDW [32] art. 2 pkt 12). [imgw]
  • część wód powierzchniowych (ang. body of surface water, surface water body) oddzielony i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych (RDW art. 2 pkt 10 [32]) (por. → jednolita część wód powierzchniowych). [imgw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA