zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • degradacja koryta (ang. streambed degradation) utrata stabilności koryta objawiająca się wyraźną erozją denną lub nadmierną akumulacją. [sw]
  • denudacja (ang. denudation) niszczenie powierzchni terenu przez wietrzenie, → erozję, osuwanie ziemi itp. [sw]
  • dobre praktyki (ang. best management practices) zalecany, zdroworozsądkowy, zgodny z wymaganiami rzetelności zawodowej i odnośnymi regulacjami prawnymi, schemat (zbiór zasad) osiągania pożądanego celu. [sw]
  • dolina o płaskim dnie (ang. flat-bottom valley) dolina o szerokim płaskim dnie zwykle zawierającym → łożysko rzeki i → terasę nadzalewową. [sw]
  • dolina przełomowa (ang. gorge) wąski odcinek doliny rzecznej o stromych zboczach przecinający wzniesienie, wyżynę lub góry. [sw]
  • dolina rzeczna (ang. river valley) dolina utworzona wskutek erozyjnej działalności rzeki. [sw]
  • dolina wciosowa (ang. V-shaped valley) dolina V-kształtna powstała wskutek równocześnie postępującej → erozji rzecznej i → procesów stokowych. [sw]
  • dopuszczalne wartości emisji (ang. emission limit values) wartości: masy, stężenia i/lub poziomu emisji, które nie mogą zostać przekroczone w ciągu jednego okresu lub więcej okresów. D.w.e. mogą być również ustanowione dla pewnych grup, rodzin lub kategorii substancji, w szczególności dla substancji określonych na mocy art. 16 RDW (RDW [32] art. 2 pkt 40). [imgw]
  • dorzecze (ang. river basin) 1. obszar, z którego całkowity odpływ wód powierzchniowych następuje ciekami naturalnymi przez jedno ujście do morza (PW [43] art. 9 ust. 1 pkt 3); 2. obszar lądu, z którego cały spływ powierzchniowy jest odprowadzany przez system strumieni, rzek i ewentualnie jezior do morza poprzez pojedyncze ujście rzeczne, estuarium lub deltę (RDW art. 2 pkt 13 [32]). [sw]
  • dostawa rumowiska (ang. sediment supply, sediment delivery) proces transportu rumowiska do danego miejsca. [sw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA