zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • ekologiczny wskaźnik jakości (EQR) (ang. ecological quality rate/ratio) stosunek pomiędzy zaobserwowaną wartością parametru biologicznego dla danej części wód powierzchniowych oraz wartością tego parametru w stanie referencyjnym stosowanym dla tej części wód. Współczynnik ten będzie wyrażany jako wartość liczbowa w zakresie od 0 do 1, przy czym bardzo dobry stan ekologiczny jest reprezentowany przez wartości bliskie 1, a zły stan ekologiczny przez wartości bliskie 0 (RDW [32] zał. V 1.4.1 (ii). [imgw]
  • ekosystem (ang. ecosystem) funkcjonalna jednostka ekologiczna, układ utworzony przez wszystkie organizmy, zasiedlające dany obszar i tworzące zespół biotyczny wraz z ich środowiskiem abiotycznym. [imgw]
  • eksploatacja żwiru (ang. gravel excavation) wydobywanie żwiru (z koryta rzeki itp.). [sw]
  • elementy jakości dla klasyfikacji stanu ekologicznego (ang. quality elements for the classification of ecological status) biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne elementy jakości stanowiące podstawę ustalania ekologicznego stanu wód powierzchniowych (RDW [32] zał. V). [imgw]
  • emisja (ang. emission) 1. bezpośrednie i pośrednie uwolnienie substancji, wibracji, ciepła i hałasu z punktowych lub rozproszonych źródeł w instalacji, do powietrza, środowiska wodnego lub gleby ([12] art. 2 pkt 5); 2. wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancje, energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne (POŚ [45] art. 3 pkt 4). [imgw]
  • erozja (ang. erosion) wspólna nazwa dla grupy procesów niszczenia powierzchni lądu przez odrywanie cząstek skały lub gleby od podłoża i ich transport za pomocą wody, wiatru, lodu itp. [sw]
  • erozja boczna (ang. lateral erosion) podcinanie brzeg
  • erozja bruzdowa (ang. rill erosion, rill wash) forma liniowej erozji stoku: erodujący przepływ wody deszczowej jest skoncerntrowany w kanalikach o średnicy centymetrów. [sw]
  • erozja brzegowa (ang. streambank erosion, bank erosion) erodowanie przez wodę rzeczną brzegów koryta rzeki. [sw]
  • erozja denna, erozja wgłębna (ang. vertical erosion, bottom erosion, downcutting) erodowanie przez wodę rzeczną dna koryta rzeki. [sw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA