zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • gałąź opadająca wezbrania, część opadająca wezbrania (ang. falling limb of a flood/hydrograph) część opadająca hydrogramu wezbrania (od kulminacji do (umownego) końca wezbrania). [sw]
  • gałąź wznosząca wezbrania, część wznosząca wezbrania (ang. rising limb of a flood/hydrograph) część wznosząca hydrogramu wezbrania (od (umownego) początku wezbrania do jego kulminacji). [sw]
  • gospodarka wodna (ang. water management) 1. dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem metod wykorzystania zasobów śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych do różnorodnych i długoterminowych celów, jak np. zaopatrzenia w wodę, ochrony przed powodzią i suszą, oraz monitoringiem i ochroną tych zasobów przed wyczerpaniem i zanieczyszczeniem; 2. dział gospodarki narodowej zajmujący się wieloletnim wykorzystaniem zasobów śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych do różnorodnych celów. [sw]
  • gotowość (ang. preparedness) 1. stan właściwego przygotowania określonej grupy ludzi na nadejście klęski żywiołowej, katastrofy itp.; 2. stan przygotowania społeczeństwa i odpowiednich władz na nadejście powodzi, obejmujący m.in. zwiększenie świadomości społeczeństwa i właściwych władz w zakresie zagrożenia powodziowego i ryzyka pojawienia się powodzi oraz właściwego zachowania sie podczas powodzi; przygotowanie i aktualizacja odpowiednich planów reagowania; zapewnienie prognoz powodziowych i wczesnego ostrzegania; zwiększenie zdolności do reagowania i odbudowy po powodzi. [imgw]
  • gruby rumosz drzewny (ang. large woody debris – LWD, large wood) powalone do koryt cieków drzewa, krzewy i ich fragmenty większe niż 1 m długości lub 0,1 m średnicy. Gruby rumosz drzewny wywiera korzystny wpływ na szereg biotycznych i fizycznych cech cieków. [boj]
  • grunty pokryte wodami powierzchniowymi (ang. ground under surface water) grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych, w granicach linii brzegu, a także grunty wchodzące w skład sztucznych zbiorników wodnych, stopni wodnych oraz jezior podpiętrzonych, będące gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi przed wykonaniem urządzeń piętrzących. [imgw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA