zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • hydrogram (ang. hydrograph) funkcja, najczęściej w postaci graficznej, opisująca czasowy przebieg przepływu lub stanu wody w danym cieku. [sw]
  • hydrogram wezbrania (ang. storm hydrograph, flood hydrograph) funkcja, najczęściej w postaci graficznej, opisująca czasowy przebieg → wezbrania od jego umownego początku do umownego końca w danym przekroju cieku. [sw]
  • hydromorfologia (ang. hydromorphology) termin opisujący wzajemne związki hydrologii i geomorfologii rzeki, zbiornika itp. (por. → hydromorfologia części wód; → hydromorfologia koryta rzecznego). [sw]
  • hydromorfologia części wód (ang. hydromorphology of a water body) wg RDW [32] h.cz.w. dotyczy ® reżimu hydrologicznego części wód (wielkość przepływu i jego dynamika, stan, czas przebywania, połączenie z wodami podziemnymi) oraz jej morfologii (zmian głębokości, wielkości i struktury podłoża oraz struktury i warunków strefy brzegowej). [sw]
  • hydromorfologia koryta rzecznego (ang. hydromorphology of a river channel) wg RDW [32] h.k.r. obejmuje analizę wielkości zmian reżimu przepływu, zakresu wpływu sztucznych barier na przepływ, transport rumowiska oraz migrację żywych organizmów, jak również analizę zakresu, w jakim zmodyfikowana została morfologia koryta rzeki i jej równi zalewowej. [sw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA