zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • kanał (ang. artificial channel, canal) 1. sztuczne koryto prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy; 2. sztuczne koryto prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy jego ujściu lub ujęciu. (PW [43] art. 9 ust. 1 pkt 5). [imgw]
  • kanał tarłowy (ang. spawning channel) sztucznie ukształtowany obszar z dnem żwirowym o prędkości i głębokości wody dostosowanych do warunków tarłowych określonego gatunku ryb. [sw]
  • kanał ulgi (ang. flood relief, flood channel) kanał służący do odprowadzenia nadmiaru wód wezbraniowych z danego odcinka rzeki. [sw]
  • kataster wodny (ang. water cadastre) urzędowy system informacyjny o gospodarowaniu wodami składający się z dwóch działów: Działu I zawierającego informacje ilościowe i jakościowe o zasobach wód podziemnych i powierzchniowych, ich użytkowaniu, pozwoleniach wodnoprawnych, itp., oraz Działu II zawierającego informacje o programie wodno-środowiskowym kraju i innych odnośnych planach (PW [43] rozdz. 6). [imgw]
  • kategoria w (ang. surface water category) kategoria, do której zaliczana jest dana ® część wód powierzchniowych w granicach obszaru dorzecza, tj. rzeka, jezioro, wody przejściowe lub wody przybrzeżne lub sztuczne lub silnie zmienione części wód (RDW [32] zał. II pkt 1.1(i)). [imgw]
  • klasyfikacja sieci rzecznej (ang. stream ordering) hierarchizacja naturalnych koryt w sieci rzecznej określoną metodą, np. metodą Hortona-Strahlera. [sw]
  • kompensacja przyrodnicza (ang. biological/nature compensation) 1. zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, obejmujący w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności (POŚ [45] art. 3 pkt 8); 2. gdy konieczne ze względów interesu publicznego i nie mające alternatywy przedsięwzięcie może mieć negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, k.p. oznacza objęcie ochroną innego dodatkowego terenu, na którym występują te same siedliska lub gatunki w celu ochrony których powołano, lub zamierzano powołać, dany obszar Natura 2000 (POP [50] art. 34). [imgw+sw]
  • korona bystrza (ang. riffle crest) linia przełamania pomiędzy przegłębieniem a bystrzem. [boj]
  • korytarz ekologiczny (ang. ecological corridor, wildlife corridor) wąski pas roślinności łączący dwa obszary, umożliwiający dzikim zwierzętom przemieszczanie się pomiędzy tymi obszarami. [sw]
  • korytarz rzeki (ang. stream corridor) ekosystem składający się (zwykle) z koryta rzeki, równiny zalewowej i stoku przejściowego do terenu wyżej położonego (nadzalewowego). [sw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA