zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • makrobentos (ang. macrobenthos) organizmy denne pozostające na sicie o prześwicie oczek 1 mm na 1 mm lub nieco gęstszym (0,5 mm na 0,5 mm). [imgw]
  • makrobezkręgowce (ang. macroinvertebrates) zwierzęta bezkręgowe o rozmiarach co najmniej 2-5 mm. [imgw]
  • makrozoobentos (ang. macrozoobenthos) stosunkowo duże zwierzęta denne pozostające na sicie o prześwicie oczek 1 mm na 1 mm lub nieco gęstszym (0,5 mm na 0,5 mm). [imgw]
  • maksymalna szybkość (ryby) (ang. maximum swimming speed, burst speed (of fish)) maksymalna szybkość, z jaką ryba może płynąć przez krótki czas (parametr ważny w projektowaniu → przepławek). [sw]
  • maksymalny poziom piętrzenia, Max PP (ang. maximum pool elevation, maximum pool level) najwyższe położenie zwierciadła spiętrzonej wody w okresie użytkowania [33]. [sw]
  • mapa powodzi (ang. flood map) według przygotowanej Dyrektywy Powodziowej [31]; mapa obszaru zagrożonego powodzią; a) wysoce prawdopodobną (okres powtarzalności 10 lat) lub b) średnio prawdopodobną (okres powtarzalności 100 lat) lub c) mało prawdopodobną (ekstremalną), informujące o przewidywanej głębokości, prędkości przepływu (jeśli to stosowne) oraz obszarach,gdzie może wystąpić erozja brzegowa i akumulacja rumowiska. [sw]
  • mapa szacunkowych szk (ang. indicative flood damage map) według przygotowywanej Dyrektywy Powodziowej [31]: mapa obszaru zagrożonego powodzią wykazująca szaqcunkowo możliwe szkody związane z powodzią określonej wielkości (bardzo, średnio lub mało prawdopodobnej, por. → mapa powodzi), wyrażone przez podanie: a. liczby mieszkańców dotkniętych powodzią, b. szkód gospodarczych na danym obszarze, c. szkód w środowisku naturalnym. [sw]
  • mapa szk (ang. flood damage map) mapa potencjalnych szkód związanych z powodzią. [sw]
  • mapa zagrożenia powodziowego (ang. flood hazard map) mapa pokazująca obszary, które mogą zostać zalane, ze wskazaniem prawdopodobieństwa oraz, niekiedy, glębkości wody i jej prędkości. [imgw]
  • mapy ryzyka powodziowego (ang. flood risk maps) według przygotowywanej Dyrektywy Powodziowej [31]: zestaw map, obejmujący → mapy powodzi i → mapy szacunkowych szkód powodziowych, opracowanych dla dorzecza, zlewni lub odcinka wybrzeża. [sw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA