zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • materiał denny (ang. bed material) materiał dna koryta rzeki lub dna zbiornika. [sw]
  • materiał rozpuszczony (ang. dissolved load) materiał organiczny i nieorganiczny w postaci roztworu przenoszony przez wodę. [sw]
  • meander (ang. meander) duże zakole rzeki o kącie środkowym przekraczającym 180o. [sw]
  • meandrowanie cieku (ang. stream meandering) formowanie przez ciek naprzemiennie występujących bystrzy i przegłębie połączone z przerzucaniem nurtu z jednej strony koryta na drugą. Długość cyklu (dwa przejścia) wynosi około 10-14 szerokości koryta, czyli odległość w lini prostej pomiędzy koronami bystrzy wynosi 5-7 szerokości koryta. [boj]
  • mediana rozkładu uziarnienia, d50 (ang. median grain-size, d50) średnica ziarna odpowiadająca 50% na → krzywej uziarnienia. [sw]
  • metodyka referencyjna (ang. reference method) zalecana metoda pomiarów lub badań, która może obejmować w szczególności sposób poboru próbek, sposób interpretacji uzyskanych danych, a także metody modelowania rozprzestrzeniania substancji oraz energii w środowisku (POŚ [45] art. 3 pkt 9). [imgw]
  • miarodajny stan wody (ang. design water level) stan wody w danym przekroju cieku ustalony do celów projektowych, najczęściej na podstawie odpowiadającego mu → przepływu miarodajnego. [sw]
  • międzywale (ang. inter-levee area) teren pomiędzy wałami. [sw]
  • migracja boczna koryta (ang. lateral migration of a channel) boczne przemieszczanie się koryta wskutek erozji jednego brzegu i akumulacji transportowanego materiału na brzegu przeciwnym. [sw]
  • minimalny poziom piętrzenia, Min PP (ang. minimum water level, minimum pool level, minimum pool elevation) najniższe położenie zwierciadła spiętrzonej wody w okresie użytkowania; przy ustalaniu m.p.p. nie uwzględnia się okresowo niższych piętrzeń, spowodowanych np. względami bezpieczeństwa, potrzebą przeprowadzenia przeglądów i remontów lub trudnościami zaopatrzenia odbiorców w wodę [33]. [sw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA