zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • moc strumienia (ang. stream power) moc P strumienia rzecznego na jednostkę biegu rzeki; może być wyrażona wzorem P = rgQS [W/m], gdzie: r – gęstość wody [kg/m3], g – przyspieszenie ziemskie [m/s2], Q – natężenie przepływu [m3/s], S – spadek linii energii lub zwierciadła wody [-]. [sw]
  • monitoring badawczy (ang. investigative monitoring) monitoring planowany tam (i) gdzie nie jest znana przyczyna przekroczeń, (ii) gdzie ® monitoring diagnostyczny wykazuje, że cele wymienione w art. 4 RDW dla ® części wód przypuszczalnie nie zostaną osiągnięte, a jeszcze nie został ustanowiony ® monitoring operacyjny, celem określenia przyczyn, z powodu których części wód lub grupa części wód nie spełniają celów środowiskowych. Monitoring badawczy ustanawia się również dla określenia wielkości i wpływów przypadkowego zanieczyszczenia (RDW [32] Zał. V). [imgw]
  • monitoring diagnostyczny (ang. surveillance monitoring) monitoring, którego celem jest uzupełnienie i zatwierdzenie → analizy presji i oddziaływań,sprawne, skuteczne zaprojektowanie przyszłych programów monitoringu, ocena długoterminowych zmian w warunkach naturalnych oraz ocena długoterminowych zmian wynikających z szeroko rozumianej działalności antropogenicznej (RDW [32] zał. V). [imgw]
  • monitoring operacyjny (ang. operational monitoring) monitoring podejmowany w celu ustalenia stanu tych części wód, które zostały określone jako zagrożone niespełnieniem określonych dla celów środowiskowych oraz oceny wszelkich zmian stanu tych części wód wynikających z podjętych programów działań (RDW [32] zał. V). [imgw]
  • morfologia koryta (ang. channel/bed morphology) charakterystyki koryta zdeterminowane przez procesy fluwialne, biologiczne i geomorfologizne, takie jak kształt i wielkość koryta, granulacja rumowiska itp. [sw]
  • morskie wody wewnętrzne (ang. inner sea waters) wody określone zgodnie z art. 4 Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej [44]. [imgw]
  • mur oporowy (ang. retaining wall; (2) flood protection wall, floodwall) 1. ściana betonowa, murowana itp. wzmacniająca skarpę, nabrzeże, ścianę budynku itp.; 2. ściana betonowa lub murowana chroniąca teren za nią położony przed wodami rzeki, szczególnie wodami wezbraniowymi. [sw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA