zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • najlepsza dostępna technika (ang. best available technique) najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływ na środowisko jako całość (POŚ [45] art 3 pkt 10). [imgw]
  • naprężenie (ang. stress) wektorowa wielkość P = dF/dS, gdzie dF oznacza siłę działającą na element płaski dS. Składowe: prostopadła i styczna do powierzchni dS, odpowiednio: σ i t, to naprężenie normalna i naprężenie styczne. Zachodzi wzór P2 = σ2 + t2. [sw]
  • naprężenie ścinające, naprężenie styczne (ang. tractive stress, shear stress) składowa → naprężenia styczna do danej powierzchni. [sw]
  • narzut kamienny (ang. rip-rap) umocnienie kamienne brzegów w celu przeciwdziałania erozji. [sw]
  • natężenie infiltracji (ang. infiltration rate) ilość (zwykle w mm) infiltrowanej wody w jednostce czasu. [sw]
  • natężenie przepływu (w cieku) (ang. flowrate, streamflow, discharge) objętość wody przepływająca przez dany przekrój cieku w jednostce czasu, najczęściej w m3/s lub dm3/s: Q = dV/dt. [sw]
  • natężenie transportu rumowiska (ang. sediment discharge, (total) sediment load) masa rumowiska, transportowana przez dany przekr
  • NATURA 2000 (ang. NATURA 2000) sieć ekologiczna, utworzona na podstawie Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG i Dyrektywy w sprawie Dzikiego Ptactwa 79/409/EWG, złożona z obszarów ustanowionych w celu ochrony różnorodności biologicznej terytorium Wspólnoty poprzez zabezpieczenie zagrożonych rodzajów siedlisk przyrodniczych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt i ptaków. [imgw]
  • naturalność wód (ang. naturality, predisturbance conditions (of water)) cecha wód, którą miały zanim człowiek je zmienił. Zwykle [47] przez n.w. rozumie się ich czystość i możliwość pełnienia przez nie funkcji ekologicznych. [sw]
  • niecka wypadowa, basen wypadowy (ang. stilling basin, dissipation basin) umocniona część koryta poniżej progu, przelewu, zapory itp. służąca wytracaniu energii wody w celu uniknięcia degradacji koryta poniżej. [sw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA