zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • obciążenie rzeki, ładunek rzeki (ang. stream load) łączna masa lub objętość materiału transportowanego przez rzekę. [sw]
  • obiekty systemu wodnego (ang. water system facilities) obiekty naturalne i sztuczne urządzenia służące do retencjonowania, poboru, przesyłu, użytkowania zasobów wodnych oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków. [imgw]
  • obniżanie się poziomu dna (ang. riverbed lowering, channel bottom elevation lowering) brak pionowej stabilizacji koryta wskutek erozji dennej. [sw]
  • obszar dorzecza (ang. river basin district) główna jednostka przestrzenna gospodarowania wodami obejmująca obszar lądu i morza, składający się z jednego lub wielu sąsiadujących ze sobą dorzeczy wraz ze związanymi z nimi wodami podziemnymi oraz morskimi wodami wewnętrznymi i wodami przybrzeżnymi (PW [43] art. 9 ust. 1 pkt 7, RDW art. 2 pkt 15). [sw]
  • obszar podatny na powódź (ang. flood prone area, flood liable area) obszar często zalewany przez powódź. [sw]
  • obszar wielkiej wody (ang. floodplain area) część dna doliny objęta zasięgiem wielkich wód, np. wody stuletniej; obejmuje koryto, terasy zalewowe i nadzalewowe, czasem aż do wyznaczonej rzędnej nazboczu doliny. [boj]
  • obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią (ang. direct flood hazard areas, high-risk areas, special flood hazard areas) 1. obszary zalewane wielką wodą powodująca szkody powodziowe; 2. wg PW [43] art. 79 ust.2 pkt 2 i art. 82 ust. 1: a. tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w którym wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, b. obszar pasa nadbrzeżnego w rozumieniu Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz c. strefa przepływów wezbrań powodziowych określona w Planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie Studium ochrony przeciwpowodziowej. [imgw]
  • obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych (ang. inland water reservoirs protection areas) obszary, na których obowiązują zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wody mające na celu ochronę zasobów tych wód przed degradacją (PW [43] art. 59 ust. 1). [imgw]
  • obszary potencjalnego zagrożenia powodzią (ang. potential flood hazard zones) tereny narażone na zalanie w przypadku: a) przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, b) zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, c) zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego (PW [43] art. 83 ust.1). [imgw]
  • ocena hydromorfologiczna (ang. hydromorphological assessment) wg RDW [32] ocena stopnia, w jakim reżim hydrologiczny i warunki morfologiczne rzeki lub jeziora odpowiadają warunkom niezakłóconym i - w przypadku rzeki - jej ciągłość nie jest zakłócona na skutek działalności antropogenicznych i pozwala na niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów. [sw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA