zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • parowanie (ang. evaporation) zmiana stanu wody z ciekłego w parę i jej transport do atmosfery. [sw]
  • pion (hydrometryczny) (ang. vertical) linia pionowa w płaszczyźnie przekroju poprzecznego cieku prostopadłej do linii nurtu, wzdłuż której dokonywane są pomiary (głębokości, prędkości wody). [sw]
  • pionowa stabilność koryta (ang. vertical channel stability) stan równowagi dynamicznej koryta, w którym wielkości rumowiska dostarczanego i odprowadzanego są (mniej więcej) równe. [sw]
  • plan gospodarowania wodami w dorzeczu (ang. river basin management plan) 1. wg rozporządzenia [35] § 3 ust. 1 plan taki zawiera: a. analizę stanu dorzecza, b. analizę stanu zasobów odnych dorzecza, c. wykaz celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz obszarów chronionych, d. wykaz przedsięwzięć służących ochronie zasobów wodnych i osiągnięciu założonych celów, e. analizę ekonomiczą gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, f. opis struktury administracyjnej w zakresie gospodarowania wodami, g. harmonogramy realizacji ustalonych działań, h. prognozę oddziaływania na środowisko postanowień zawartych w projekcie planu; 2. wg RDW [32] art 13 i zał. VII plan taki zawiera: a. ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, łącznie z mapą lokalizacji i granic części wód powierzchniowych i wód podziemnych oraz mapą obrazującą różne typy wód powierzchniowych w dorzeczu, b. podsumowanie znaczących presji i oddziaływań działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych, c. mapę określającą obszary chronione, d. mapę sieci monitoringu, e. wyniki programów monitoringu w postaci map pokazujących stan ekologiczny i chemiczny wód powierzchniowych oraz podziemnych oraz stan obszarów chronionych, f. listę celów środowiskowych ustalonych dla części wód powierzchniowych, części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, g. podsumowanie analizy ekonomicznej korzystania z wód, h. podsumowanie programów działań, i. rejestr pozostałych szczegółowych programów i planów, j. podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji społecznych, ich rezultatów i dokonanych na tej podstawie zmian w planie, k. listę właściwych władz, l. punkty kontaktowe i procedury pozyskiwania źródłowej dokumentacji i informacji, w tym aktualnych danych z monitoringu. [imgw]
  • plan ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju (ang. flood and drought protection plan) plan realizowanyna podstawie ustawy Prawo wodne (PW [43], art. 117 ust. 1), który uwzględnia: a. powiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych oraz rezerw pojemności powodziowej, b. poprawę gospodarowania rezerwami pojemności retencyjnej oraz powodziowej, c. kształtowanie dolin rzecznych oraz wykorzystanie naturalnej retencji, d. budowę oraz rozbudowę lub przebudowę urządzeń wodnych, e. wskazanie obszarów wymagających ochrony, f. propozycje niezbędnych zmian w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego. [imgw]
  • planowanie (ang. planning) podstawowy element zarządzania polegający na określaniu przyszłych celów, środków ich realizacji i instrumentów osiągania pożądanych efektów. [jb]
  • planowanie przestrzenne (ang. spatial planning, physical planning) przyjęcie określonego ładu przestrzennego na obszarze objętym planowaniem poprzez przeznaczenie terenów pod określone zadania i ustalenie zasad ich zagospodarowania. [jb]
  • planowanie w gospodarowaniu wodami (ang. water resources management planning) wg (PW [43] art. 112): programowanie i koordynowanie działań mających na celu: a. osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wody zależnych, b. poprawę stanu zasobów wodnych, c. poprawę mozliwości korzystania z wód, d. zmniejszanie ilości wprowadzanych do wód lub ziemi substancji i energii mogących negatywnie oddziaływać na wody, e. poprawę ochrony przeciwpowodziowej. [imgw]
  • ploso, przegłębienie (ang. pool) głębszy obszar koryta rzeki (pomiędzy kolejnymi bystrzami) o zmniejszonej prędkości przepływu. [sw]
  • podejście łączone (ang. combined approach) kontrola odprowadzania i emisji do wód powierzchniowych zgodnie z podejściem określonym w art. 10 RDW (RDW [32] art. 2 pkt 36). [imgw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA