zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • przepławka Denila (ang. Denil fishway) przepławka w formie szeregu nachylonych rynien z regularnie rozmieszczonymi przegrodami spowalniającymi prędkość przepływu i tworzących baseny spoczynkowe, o spadku i długości dostosowanych do możliwości dominujących gatunków ryb oraz odpowiednim przepływie wabiącym. [sw]
  • przepławka komorowa (ang. Larinier type fishway) przepławka w formie szeregu komór oddzielonych ściankami z przelewami i (niekoniecznie) otworami przesmykowymi przy dnie; szereg małych stopni piętrzących. [boj]
  • przepławka ryglowa (ang. step-pool rock ramp fishway) przepławka typu rampa ze stopniami z głazów piętrzącymi wodę. [sw]
  • przepławka szczelinowa (ang. vertical slot fishway) przepławka → komorowa z pionowymi wycięciami na całej wysokości ścian komór. [sw]
  • przepławka typu obejście (ang. bypass fishway) rodzaj przepławki w postaci kanału pozwalającego rybom na obejście przeszkody (np. zapory), [sw]
  • przepławka typu rampa (ang. rock ramp fishway) przepławka naśladująca odcinek naturalnej rzeki, gdzie większe bloki skalne i kłody tworzą małe zbiorniki i wodospady. [sw]
  • przepływ (ang. flow, flow rate) 1. proces ruchu wody, np. w korycie rzeki; 2. → natężenie przepływu, np. rzecznego. [sw]
  • przepływ (zasób) dyspozycyjny bezzwrotny (ang. non-returnable water withdrawal) największa ilość wody odpowiedniej jakości, jaką może bezzwrotnie pobrać potencjalny użytkownik wody w danym przekroju cieku i w danym okresie, tak aby pobór ten nie naruszył stanu wodno-prawnego w dorzeczu, w szczególności poniżej przekroju poboru; p.d.b. jest wyznaczany w zadanym przekroju cieku i dla zadanego okresu roku, określony z uwzględnieniem gospodarki wodnej wydzielonego dorzecza i dla przyjętego miarodajnego pod względem ilości i jakości przepływu wody w ciekach tego dorzecza, obliczony dla przyjętego rodzaju potencjalnego użytkownika wody z jego wymaganiami ilościowymi i jakościowymi (Rozp. MŚ [35] zał. 1). [imgw]
  • przepływ (zasób) dyspozycyjny zwrotny (ang. returnable water withdrawal) największa ilość wody odpowiedniej jakości, jaką może pobrać potencjalny użytkownik wody w danym przekroju cieku i w danym okresie, pod warunkiem zrzucenia jej w tej samej ilości i o tej samej jakości bezpośrednio poniżej przekroju poboru; p.d.z. jest wyznaczany w zadanym przekroju cieku powierzchniowego i dla zadanego okresu roku, określony dla przyjętego miarodajnego pod względem ilości i jakości przepływu wody w ciekach tego dorzecza, obliczony dla przyjętego rodzaju potencjalnego użytkownika wody z jego wymaganiami ilościowymi i jakościowymi (Rozp. MŚ [35] zał. 1). [imgw]
  • przepływ brzegowy, przepływ pełnokorytowy (ang. bankfull flow) natężenie przepływu przy maksymalnie napełnionym korycie głównym. [sw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA