zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • Ramowa Dyrektywa Wodna, RDW (ang. Water Framework Directive, WFD) dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 roku, ustanawia ramy wspólnotowych działań w dziedzinie polityki wodnej. Pierwszy, podstawowy cel Dyrektywy - dobry stan wszystkich wód powierzchniowych śródlądowych, przejściowych, przybrzeżnych oraz wodach podziemnych - ma zostać osiągnięty do 2015 roku. [imgw]
  • raport o oddziaływaniu na środowisko (ang. Environmental Impact Statement, EIS) sprawozdanie finalne zawierające opis procesu analizy oddziaływania na środowisko i wnioski końcowe. [sw]
  • reagowanie (ang. response) opracowanie i wdrażanie odpowiednich planów reagowania w zakresie obrony cywilnej na wypadek powodzi. [imgw]
  • region wodny (ang. water region) część obszaru, dorzecza, wyodrębniona na podstawie kryterium hydrograficznego na potrzeby zarządzania zasobami wodnymi, lub całość obszaru dorzecza. (PW [43] art. 9 ust.1 pkt 12). [imgw]
  • regulacja koryt (ciek (ang. river training, river management) wg art. 67 ust.2 i 3 ustawy Prawo wodne [43] r.k. polega na "podejmowaniu przedsięwzięć, których zakres wykracza poza działania związane z utrzymaniem wód, a w szczególności na kształtowaniu profilu podłużnego i przekroju poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego " i "powinna zapewnić dynamiczną równowagę koryta". [boj]
  • regulacja rzek, naturalna (ang. natural river training) regulacja rzek prowadzona w taki sposób, aby osiągniecie jej celów w jak najmniejszym stopniu wpłynęło negatywnie na morfologię rzeki i jej walory przyrodnicze. [sw]
  • regulacja rzek, techniczna (ang. technical river training) prace dostosowujące rzekę do określonych wymagań człowieka (pogłębianie, poszerzanie i skracanie koryta, budowa wałów przeciwpowodziowych itp.). [sw]
  • rehabilitacja (ang. rehabilitation) częściowe przywrócenie ekosystemowi własności ekosystemu pierwotnego (częściowa → renaturyzacja). [zg]
  • rejestr wykaz (ang. register of protected areas) rejestr zawierający wykazy: a. obszarów przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, b. obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, c. jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, d. obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, e. obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych, f. obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie (PW [43] art. 113 ust. 4). [imgw]
  • rekultywacja teren (ang. land reclamation) proces przywracania terenom ich zdolności produkcyjnej lub użytkowej, której zostały pozbawione wskutek działalności człowieka lub przyczyn naturalnych. [sw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA