zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • renaturyzacja (w (ang. restoration) proces przywracania pierwotnej (niezakłóconej przez człowieka) naturalności wodom płynącym lub stojącym (przywracanie pierwotnego ekosystemu). Renaturyzacja dotyczy samych wód, ich dna, brzegów i/lub obszarów przyległych. Zasadniczo obejmuje dwa etapy: a. działania człowieka (roboty techniczne) i b. samoistną renaturyzację, realizowaną przez przyrodę w konsekwencji etapu a. (pojęcie bardzo szerokie). [sw]
  • retencja (ang. retention) czasowe zatrzymanie pewnych objętości wody w cyklu hydrologicznym. Wyróżnia się retencję: powierzchniową, zbiornikową, śniegową, lodowcową oraz gruntową. Poszczególne rodzaje retencji mają różny czas samego procesu retencjonowania wód w zakresie od kilku minut do tysięcy lat. [imgw]
  • retencjonowanie w (ang. storing floodwater) proces magazynowania w
  • rewitalizacja (rzeki) (ang. creation, re-creation) proces tworzenia nowej naturalności rzeki, nowego ekosystemu, innego niż pierwotny (niezakłócony przez człowieka). [sw]
  • reżim hydrologiczny (ang. hydrological regime) pewien harakterystyczny (dla danej rzeki, jeziora) wzorzec zmian wielkości przepływu lub stanu w skali rocznej. [sw]
  • reżim hydromorfologiczny (ang. hydromorphological regime) → reżim hydrologiczny danej rzeki (jeziora) wraz z odpowiadającą tej rzece (jezioru) morfologią. [sw]
  • reżim przepływu (ang. discharge regime) → reżim hydrologiczny odniesiony do przepływu. [sw]
  • roboty utrzymaniowe (ang. river maintenance work) działania majace na celu zapewnienie wymaganego stanu koryta i brzegów cieku oraz zachowanie i rozwój korzystnego oddziaływania wód na zasoby przyrody i na krajobraz nadrzeczny. [boj]
  • roboty zabezpieczające (ang. structure protection work) roboty utrzymaniowe służące zabezpieczeniu konkretnej zabudowy cywilizacyjnej. [boj]
  • rok hydrologiczny (ang. hydrologic(al) year, water year) dwunastomiesięczny okres dobrany tak, by jego początek przypadł na czas najmniejszej retencji. W Polsce zaczyna się 1 listopada. [imgw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA