zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • spadek dna koryta (ang. stream slope) sinus (również: tanges) kąta nachylenia dna koryta na określonym odcinku rzeki do płaszczyzny poziomej, najczęściej w ‰. [sw]
  • spadek hydrauliczny (ang. hydraulic gradient) stosunek wysokości strat energii mechanicznej płynącej wody na określonym odcinku do długości tego odcinka. [sw]
  • spadek rzeki (ang. river gradient, river slope) 1. iloraz różnicy poziomu lustra wody na danym odcinku rzeki do długości tego odcinka (najczęściej w ‰); 2. → spadek dna koryta. [sw]
  • spływ powierzchniowy (ang. surface runoff, overland flow) 1. ta część opadu jaka pozostaje na powierzchni gruntu, gdy natężenie opadu przewyższa zdolność infiltracyjną gruntu; 2. szybka część odpływu ze zlewni, tj. ta część opadu, która spływa do koryta rzeki bez pośrednictwa wód podziemnych. [sw]
  • średnica miarodajna ziarna (ang. design/nominal grain size) średnica ziaren przyjęta do celów projektowanych lub innych, liczona zwykle na podstawie → krzywej uziarnienia. [sw]
  • śródlądowe drogi wodne (ang. inland waterways) śródlądowe wody powierzchniowe, na których z uwagi na warunki hydrologiczne oraz istniejące urządzenia wodne, możliwy jest przewóz osób i towarów statkami żeglugi śródlądowej. (PW [43] art. 9 ust. 1 pkt 18). [imgw]
  • środowisko (ang. environment) ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a szczególnie powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat. (POŚ [45] art. 3 pkt 39). [imgw]
  • środowiskowe normy jakości (ang. environmental quality standards) stężenie określonej substancji zanieczyszczającej lub grupy substancji zanieczyszczających w wodzie, osadach lub w faunie i florze, które nie powinno zostać przekroczone z uwagi na ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska (RDW [32] art. 2 pkt 35). [imgw]
  • stabilność koryta (ang. channel stability) odporność koryta na erozję rzeczną; koryta stabilne pozostają prawie niezmienne w przeciągu lat. [sw]
  • stan chemiczny w (ang. groundwater chemical status, good) stan chemiczny części wód podziemnych, który spełnia wszystkie warunki wymienione w tabeli 2.3.2 zał. V RDW (RDW [32] art. 2 pkt 25). [imgw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA