zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • stan chemiczny w (ang. surface water chemical status, good) stan chemiczny wymagany do spełnienia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych ustalonych w art. 4 ust. 1 lit. a), tj. stan chemiczny osiągnięty przez część wód powierzchniowych, w którym stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają środowiskowych norm jakości ustalonych w załączniku IX i na mocy art 16 ust. 7 oraz w innym stosownym prawodawstwie wspólnotowym ustanawiającym środowiskowe normy jakości na poziomie wspólnotowym (RDW [32] art 2 pkt 24). [imgw]
  • stan ekologiczny (ang. ecological status) określenie jakości struktury i funkcjonowania ekosystemu wodnego związanego z wodami powierzchniowymi, określony zgodnie z zał. V RDW (RDW [32] art. 2 pkt 21). [sw]
  • stan ekologiczny, dobry (ang. ecological status, good) stan → części wód powierzchniowych określony tak zgodnie z zał. V RDW (RDW [32] art. 2 pkt 22). [imgw]
  • stan ilościowy (ang. quantitative status) stopień narażenia → części wód podziemnych na bezpośrednie i pośrednie pobory wody (RDW [32] art. 2 pkt 26). [sw]
  • stan ilościowy, dobry (ang. quantitative status, good) stan → części wód podziemnych określony w tabeli 2.1.2, zał. V RDW (RDW [32] art. 2 pkt 28). [imgw]
  • stan w (ang. groundwater status) ogólne wyrażenie stanu → części wód podziemnych, określone przez gorszy ze stanów: ilościowy lub chemiczny (RDW [32] art. 2 pkt 19). [sw]
  • stan w (ang. groundwater status, good) stan osiągnięty przez → część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej ilościowy, jak i chemiczny jest określony jako co najmniej "dobry" (RDW [32] art. 2 pkt 25). [imgw]
  • stan w (ang. surface water status) ogólne wyrażenie stanu → części wód powierzchniowych, określone przez gorszy ze stanów: ilościowy lub chemiczny (RDW [32] art. 2 pkt 17). [sw]
  • stan w (ang. surface water status, good) stan osiągnięty przez → część wód powierzchniowych, jeżeli zarówno jej stan ekologiczny, jak i chemiczny jest określony jako co najmniej "dobry" (RDW [32] art. 2 pkt 18). [imgw]
  • stany charakterystyczne (ang. characteristic water levels) wartości stanu, oparte na ogół na wieloletnim hydrogramie stanów (najczęściej dobowych) i pewnej klasyfikacji: a. stany główne I stopnia, takie jak np. SW1990 - stan średni w roku 1990; stany główne II stopnia, takie jak np. SNW - stan średni niski z wielolecia; b. stany okresowe, np W200 - stan osiągany lub przekraczany przez 200 dni w roku. [sw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA