zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • starorzecze (ang. oxbow lake) meander odcięty od głównego koryta rzeki wskutek wyprostowania jej biegu, zwykle płytkie jezioro. [sw]
  • sterowanie systemem wodnym (ang. water system control) bezpośrednio realizowane w czasie rzeczywistym gospodarowanie wodą w zbiornikach retencyjnych, węzłach, punktach poboru i zrzutu. Obejmuje: a. metody sztywne, uzależniające sterowanie od bieżących stanów systemu oraz oddziaływań otoczenia na pewien okres (np. instrukcje gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych); b. metody elastyczne, podejmowane na podstawie modelu optymalizacyjnego, rozwiązywanego w sposób repetycyjny dla określonego przedziału czasu z uwzględnieniem bieżących stanów systemu i prognozowanych oddziaływań otoczenia. [imgw]
  • stożek napływowy, stożek aluwialny (ang. alluvial fan) wachlarzowata lub trójkątna forma depozycji rumowiska rzecznego powstająca u wylotu dolin na płaskie przedpola wskutek znacznego zmniejszenia siły transportowej rzeki. [sw]
  • straty pośrednie w powodzi (ang. indirect flood losses) koszty wynikające z zakłóceń wywołanych przez powódź w procesie produkcji i handlu i w życiu codziennym obywateli. [imgw]
  • strefa ochronna ujęcia wody (ang. water abstraction protection area) obszar, na którym obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody. S.o.u.w. dzieli się na teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej (PW [43] art. 52 ust. 1). [imgw]
  • strefa zagrożenia powodziowego (ang. flood hazard zone) obszar zagrożny zalaniem przez powódź o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. [sw]
  • studium ochrony przeciwpowodziowej (ang. flood protection study) studium ustalające granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią, w którym w zależności od sposobu zagospodarowania terenu oraz ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych, dokonuje podziału obszarów na: a. obszary wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową, b. obszary służące przepuszczeniu wód powodziowych, zwane dalej "obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią", c. obszary potencjalnego zagrożenia powodzią (PW [43] art ust. 2). [imgw]
  • substancja zanieczyszczająca (ang. pollutant) każda substancja mogąca spowodować zanieczyszczenie, szczególnie taka, która jest wymieniona w zał. VIII RDW (RDW [32] art. 2 pkt 31). [imgw]
  • substancje niebezpieczne (ang. hazardous substances) substancje lub grupy substancji toksyczne, trwałe i podatne na bioakumulację oraz inne substancje lub grupy substancji, które dają powody do równoważnego traktowania (RDW [32] art. 2 pkt 29). [imgw]
  • substancje priorytetowe (ang. priority substances) substancje określone zgodnie z art. 16 ust. 2 i wymienione w zał. X RDW. Wśród tych substancji są "piorytetowe substancje niebezpieczne", będące substancjami określonymi zgodnie z art. 16 ust. 3 i 6, w odniesieniu do których winny być podjęte działania zgodnie z art 16 ust. 1 i 8 (RDW [32] art. 2 pkt 30). [imgw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA