zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • sufozja (ang. suffosion) podziemne wypłukiwanie cząstek mineralnych skały sypkiej lub słabo spojonej przez wodę wsiąkającą w przepuszczalne podłoże. [sw]
  • system gospodarki wodnej (ang. water management system) system wodny warz ze strukturą zarządzającą, strukturą monitorowania i zasadami prawnymi regulującymi zarządzanie i finansowanie. [imgw]
  • System Informacyjny Gospodarki Wodnej dla Europy (ang. Water Information System for Europe – WISE) system informacyjny gospodarki wodnej utworzony do monitorowania i elektronicznego raportowania przebiegu procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej. [imgw]
  • system wodny (ang. water system) powiązany siecią hydrograficzną i rurociągami przerzutowymi zbiór obiektów umożliwiających korzystania z zasobów wodnych i prowadzenie usług w wydzielonym obszarze. [imgw]
  • szorstkość absolutna/bezwzględna (powierzchni) (ang. absolute roughness (of a surface)) średnia wysokość nieregularności danej powierzchni. [sw]
  • szorstkość względna (dna) (ang. relative roughness (of a bottom)) stosunek szorstkości absolutnej do promienia hydraulicznego. [sw]
  • sztuczna część wód (ang. artificial water body) część wód powierzchniowych powstała na skutek działalności człowieka (RDW [32] art. 2 pkt 8). Sz.cz.w. to wody powierzchniowe powstałe w miejscu, gdzie wcześniej nie istniała część wód, a które nie powstały na skutek bezpośredniego fizycznego przekształcenia, przesunięcia lub zmiany granic istniejącej części wód. Jeżeli charakter części wód ulega poważnej zmianie wskutek fizycznego przekształcenia przez działalność ludzką, RDW pozwala Państwom Członkowskim na wyznaczenie tej części wód jako silnie zmienionej. Jeżeli działalność człowieka doprowadziła do powstania części wód, można ją wówczas wyznaczyć jako sztuczną. Do sz.cz.w. zaliczyć można: kanały, rowy, jeziora powyrobiskowe, jeziora zaporowe. [imgw]
  • szybkie powodzie (ang. flash floods) powodzie charakteryzujące się krótkim czasem wystąpienia (mniej niż 6 godzin), licząc od przyczyny jej zaistnienia (gwałtowny opad, przerwanie zatoru lodowego, awaria techniczna). [imgw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA