zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • terasa nadzalewowa (ang. 5-year floodplain terrace) wyżej położona powierzchnia w dnie doliny, która może być zatapiana przez wody wezbraniowe rzadziej niż raz na 5 lat. [boj]
  • tereny podmokłe (ang. wetlands) niejednorodne, ale dające się wyróżnić, ekosystemy, których specjalne funkcje ekologiczne, biogeochemiczne i hydrologiczne wynikają z okresowego osuszania i podtapiania terenu. Występują one w wielu krajobrazach i mogą tworzyć stałe płytkie (< 2 m) lub okresowe zbiorniki wód stojących. Ich gleby, podłoża i zespoły organizmów żywych są przystosowane do zalewania i/lub przesycania wodą i związanej z tym ograniczonej aeracji. [imgw]
  • transpiracja (ang. transpiration) parowanie wody z powierzchni roślin (liści) do atmosfery, najczęściej poprzez aparaty szparkowe. [sw]
  • transport rumowiska (ang. sediment transport) chwilowe lub stałe przemieszczanie → materiału dennego i/lub zawieszonego przez płynącą wodę. [sw]
  • trend, niekorzystny (ang. trend, adverse) niekorzystna z określonego powodu monotoniczna zmienność (najczęściej czasowa) pewnej wielkości. [sw]
  • typ sieci rzecznej (ang. drainage pattern) wyróżniony schemat geometrii sieci rzecznej zależny od topografii i budowy geologicznej zlewni. [sw]
  • typ w (ang. surface water body type) typ → części wód powierzchniowych → obszaru dorzecza, o danej → kategorii wód powierzchniowych, ustalony przy zastosowaniu systemu A lub systemu B określonych w ppkt 1.2 zał. II RDW [32]. [sw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA