zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • ukształtowanie koryta w planie (ang. channel pattern, channel planform) kształt koryta rzeki w płaszczyźnie poziomej. [sw]
  • umacnianie brzeg (ang. bank armouring) wzmacnianie brzeg
  • urządzenia wodne (ang. water structures) urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności: a. budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także polery i przeciwpowodziowe, kanały i rowy, b. zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych, c. stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów, d. obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych, e. obiekty energetyki wodnej, f. wyloty urządzeń kanalizacyjnych do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych, g. stałe urządzenia do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych, h. mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska, i. stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych. (PW [43] art. 9 ust. 1 pkt 19). [imgw]
  • usługi wodne (ang. water services) wszystkie usługi, które gospodarstwom domowym, instytucjom publicznym lub każdej działalności gospodarczej umożliwiają: a. pobór, pietrzenie, magazynowanie, uzdatnianie i dystrybucja wód powierzchniowych lub podziemnych, b. odbieranie i oczyszczanie ścieków, które nastepnie odprowadzane są do wód powierzchniowych (RDW [32] art. 2 pkt 38). [imgw]
  • utrzymywanie śródlądowych wód powierzchniowych (ang. maintaining inland surface water) zachowanie lub odtworzenie stanu dna lub brzegów tych wód oraz konserwacja lub remont istniejących budowli regulujących w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, a także właściwych warunków korzystania z wody (PW [43] art. 22 ust. 1). [sw]
  • uwarunkowania środowiskowe (ang. required environmental conditions) warunki, jakie muszą zostać uwzględnione przy realizacji planowanego przedsięwzięcia; Prawo ochrony środowiska (POŚ [45] rozdział 2) wymaga uzyskania decyzji o "środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia". [sw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA