zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • wabiący prąd wody (ang. fish attracting water stream, attractant flow) prąd wody o tak dobranych parametrach, aby prowadził ryby do przepławki. [sw]
  • waloryzacja ekologiczna/przyrodnicza (ang. ecological evaluation) opis i ocena wartości terenów i obiektów przyrodniczych z punktu widzenia ochrony przyrody. [sw]
  • warstwa wodonośna (ang. aquifer) podpowierzchniowa warstwa lub warstwy skał lub inny poziom geologiczny o porowatości i przepuszczalności umozliwiającej znaczący przepływ wód powierzchniowych lub pobór znaczących ilości wód podziemnych (RDW [32] art.. 2 pkt 11). [imgw]
  • warunki referencyjne (ang. reference conditions) wzorcowe warunki dla każdego elementu jakości, odpowiadające bardzo dobremu stanowi ekologicznemu, określane dla poszczególnych typów wód powierzchniowych według zał. V RDW (RDW [32] zał. II pkt 1.3). [imgw]
  • wał przeciwpowodziowy (ang. lev budowla (najczęściej ziemna) ciągnąca się wzdłuż brzegu koryta rzecznego i chroniąca tereny za nią położone przed powodzią. [sw]
  • wał przykorytowy, wał brzegowy (ang. natural lev naturalny wał piaszczysty ciągnący się wzdłuż brzegu koryta rzecznego. [sw]
  • wcinanie koryta (ang. channel incision) obniżanie dna koryta wskutek erozji dennej. [sw]
  • wezbranie (ang. flood) proces utrzymywania się przepływu (lub stanu) wody w danym przekroju powyżej przyjętej umownie wartości granicznej. [sw]
  • wezbranie stuletnie, powódź stuletnia (ang. 100-year flood) 1. wezbranie o przepływie kulminacyjnym Q takim, że Q ≥ Q1% , gdzie Q1% jest → przepływem maksymalnym stuletnim; inne parametry fali powodziowej (np. objętość) są dowolne; 2. wezbranie, którego inna charakterystyka (np. objętość) przekracza wartość stuletnią. [sw]
  • wiarygodne wezbranie maksymalne, miarodajne maksymalne wezbranie (ang. probable maximum flood) największy przepływ, jaki może się zdarzyć w określonych warunkach fizyczno-geograficznych [33]. [sw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA