zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Słownik pojęć

  • zaburzenia reżimu przepływu (ang. disturbance to flow regime) wszelkie przyczyny powodujące zmianę reżimu przepływu. [sw]
  • zagrożenie powodziowe (ang. flood hazard) 1. → ryzyko powodzi 1; 2. możliwość bliska lub daleka spowodowania bezpośrednio lub pośrednio przez powódź szkód na zdrowiu ludzi, w środowisku i działalności gospodarczej. [sw]
  • zalądowanie zbiornika (ang. reservoir siltation) wypłycanie zbiornika wskutek akumulacji w nim rumowiska. [sw]
  • zanieczyszczenie (ang. pollution) 1. bezpośrednie lub pośrednie wprowadzenie do powietrza, wody lub ziemi, na skutek działalności człowieka, substancji lub ciepła, które mogą być szkodliwe dla ludzkiego zdrowia lub jakości ekosystemów wodnych lub ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od ekosystemów wodnych, czego rezultatem są szkody materialne, lub które ogranicza bądź zakłóca udogodnienia lub prawnie uzasadnione użytkowanie środowiska (RDW [32] art. 2 pkt 33); 2. substancja zanieczyszczająca. [imgw]
  • zapora (ang. dam) budowla przegradzająca rzekę lub dolinę, wyposażona w urządzenia upustowe i przelewowe, spiętrzająca wodę w utworzonym przez nią zbiorniku mogącym mieć dodatkową pojemność w celu przechwycenia wód fali powodziowej. Spiętrzona masa wody może być wykorzystana do produkcji energii, podwyższenia przepływów minimalnych (dla celów żeglugowych czy ekologicznych), zaopatrzenia w wodę itp. [sw]
  • zapora przeciwrumowiskowa (ang. debris dam) zapora przeznaczona głównie do zatrzymywania rumowiska, osłabiająca na pewnym odcinku rzeki jej erozyjną działalność. [sw]
  • zarządzanie (ang. management) ogół działań zmierzających do efektywnego wykorzystania zasobów, zespołów ludzkich i środków materialnych, podejmowanych w celu osiągnięcia wcześniej sformułowanych celów i założeń. [jb]
  • zarządzanie ryzykiem (ang. risk management) proces identyfikacji, analizy, oceny i monitorowania ryzyka oraz informowania o nim. [sw]
  • zarządzanie zagrożeniem powodziowym (ang. flood hazard management) proces obejmujący analizę ryzyka powodziowego na danym obszarze, planowanie i wdrożenie metod zmniejszenia prawdopodobieństwa powodzi i łagodzenia jej skutków. [imgw]
  • zarządzanie zasobami wodnymi (ang. water resources management) działania służące zaspokajaniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami realizowane za pomocą → instrumentów zarządzania zasobami wodnymi (PW [43] art. 2 ust. 1 i 2). [sw]

 

Redaktorzy strony internetowej składają podziękowania Autorom pojęć podanych w słowniku, za wyrażenie zgody na udzielenie licencji Instytutowi Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej na udostępnienie w wersji cyfrowej fragmentu swojej pracy zbiorowej (monografii) pt. Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, opracowanej pod redakcją dr hab. Stanisława WĘGLARCZYKA, prof. PK, wydanej drukiem przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2006 roku.

Wybrane hasła z w/w monografii w postaci wirtualnego słownika pojęć, mogą być wykorzystane do ogólnego użytku studentów, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz innych gości bez możliwości ich drukowania.

Autorzy słownika w składzie:

REDAKTOR:  Stanisław WĘGLARCZYK                                                                            

Zespół redakcyjny:  Antoni BOJARSKI, Jacek BONENBERG, Zofia GRĘPLOWSKA, Józef JELEŃSKI, Marek JELONEK, Roman KONIECZNY, Tadeusz LITEWKA, Urszula OPIAL-GAŁUSZKA, Celina RATAJ, Tadeusz STOCHLIŃSKI, Tomasz WALCZYKIEWICZ, Bartłomiej WYŻGA, Jacek ZALEWSKI, Barbara ZIENTARSKA