zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Nasze kompetencje

Pracownicy

Naszym głównym atutem jest wysoko kwalifikowana kadra specjalistów zajmujących się szerokim spektrum zagadnień związanych z inżynierią i gospodarką wodną. Zatrudniamy:

  • 1 profesora zwyczajnego
  • 1 profesora nadzwyczajnego
  • 2 profesorów PK
  • 1 adiunkt z habilitacją
  • 15 adiunktów
  • 7 asystentów
  • 2 starszych wykładowców
  • 1 wykładowcę
  • 7 pracowników naukowo-technicznych i technicznych
  • 3 pracowników administracji

Zaplecze techniczne

Dysponujemy nowoczesnym zapleczem badawczym wykorzystywanym zarówno dla potrzeb naukowo-dydaktycznych jak i prac wdrożeniowych. Posiadamy nowoczesne laboratoria (hydrauliczne, komputerowe, CAD, GIS) - zaplecze (wsparcie) naukowo-dydaktyczne

Priorytety badawcze

  • Zgodne ze współczesną polityka wodną kompleksowe podejście do ochrony przed powodzią (modelowanie rozwoju powodzi, ocena podatności na zagrożenie powodziowe, system ochrony przed powodzią oraz techniczne i nietechniczne środki ochrony, podnoszenie retencyjności zlewni rzecznych i plany ochrony przed powodzią).
  • Utrzymanie i stabilizacja koryt rzecznych z uwzględnieniem uwarunkowań geomorfologicznych i przyrodniczych.
  • Metodyka planowania w gospodarce wodnej oraz określanie warunków korzystania z wód.
  • Ochrona i rekultywacja istniejących zbiorników retencyjnych.
  • Bezpieczeństwo obiektów hydrotechnicznych.
  • Prace metodyczne i rozwojowe związane z wprowadzaniem wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej i aktów prawnych jej towarzyszących.

Członkostwo w stowarzyszeniach

EurAqua - od 2004r. Instytut jest członkiem europejskiej sieci instytucji naukowo-badawczych zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska wodnego.

Osiągnięcia rozwojowo-wdrożeniowe

  • Model transformacji opadu w odpływ "WISTOO".
  • Metodyka wyznaczania stref zalewu.
  • Techniczny projekt stabilizacji koryta Wisły poniżej jazu w Łączanach.
  • Poradnik do projektowania i wykonawstwa przesłon uszczelniających podłoże skalne zapór wodnych.
  • Projekt modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych na obszarze gmin Oświęcim i Chełmek.
  • Projekt kompleksowego systemu ochrony przed powodzią dla powiatu Żywieckiego.
  • Projekt uszczelniania zapory betonowej w Wapienicy metodą iniekcji.
  • Studium ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Oświęcim i gminy Chełmek.
  • Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko kaskady zbiorników Solina, Myczkowce.
  • Projekt wyznaczania ochrony dla ujęcia wody powierzchniowej w Mielcu.

Współpraca zagraniczna

Współpraca z administracją rządową i samorządem terytorialnym

Zorganizowane konferencje

  • 1976 - "Odpływy z niekontrolowanych zlewni karpackiego dorzecza Wisły"
  • 1980 - "Metody oceny procesów hydrologicznych w zlewniach badawczych"
  • 1986 - "Hydrological Processes in the Catchment" - konferencja międzynarodowa
  • 1990 - "IX Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów"
  • 1993 - "Współczesne problemy inżynierii i gospodarki wodnej"
  • 1998 - Międzynarodowa Konferencja "Las i woda"
  • 2002 - II Konferencja "Las i woda"
  • 2016 - "Ku najlepszym praktykom rewitalizacji i utrzymania rzek" - współorganizator
  • 2016 - "METODY KOMPUTEROWEW PROJEKTOWANIU I ANALIZIE KONSTRUKCJI HYDROTECHNICZNYCH" - współorganizator

Zorganizowane seminaria

  • 1992 - "Zastosowanie informacji teledetekcyjnej w hydrologii operacyjnej"
  • 1993 - "Bilans wodno-gospodarczy i warunki korzystania z wód dorzecza"
  • 2000 - "O czym mówią rzeki górnej Wisły w 2000 roku"
  • 2003 - "Selected Problems of Water Engineering" 
  • 2015 - "Polsko-Francuskie Seminarium Bezpieczeństwo Zapór i Wałów przeciwpowodziowych w Polsce i Francji Kraków" , 19 Marca 2015 (Polish-French Workshop Safety of dam and levees in Poland and France Cracow)

<<powrót