zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Geomorfologia rzek

karta modułu Geomorfologia_rzek_N.pdf kierownik modułu: Dr Joanna Korpak

Geomorfologia rzek
Wydział Inzynierii Srodowiska
Kierunek studiów: Inzynieria Srodowiska Profil: Ogólnoakademicki
Forma sudiów: niestacjonarne Kod kierunku: 2
Stopien studiów: I
Specjalnosci: Hydrotechnika i geoinzynieria II

Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu Geomorfologia rzek
Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim Fluvial geomorphology
Kod przedmiotu WIS IS oIN C10 15/16
Kategoria przedmiotu Przedmioty kierunkowe
Liczba punktów ECTS 4.00
Semestry 4

Rodzaj zajec, liczba godzin w planie studiów
Wykład 18 godz
Cwiczenia 2 godz
Projekt 7 godz

Cele przedmiotu
Cel 1 Poznanie zagadnien z zakresu transportu rumowiska wleczonego
Cel 2 Poznanie zagadnien z zakresu geomorfologii fluwialnej
Cel 3 Poznanie zagadnien dotyczacych wpływu budowli hydrotechnicznych na morfologie i funkcjonowanie koryt rzecznych
Cel 4 Poznanie zagadnien dotyczacych oceny hydromorfologicznej rzek
Cel 5 Nabycie umiejetnosci pracy w grupie

dr Joanna Korpak (kontakt: jkorpak@iigw.pl)

Literatura podstawowa
[1 ] Migon P. — Geomorfologia, Warszawa, 2009, PWN
[2 ] Nachlik E. (red.) — Identyfikacja i ocena oddziaływan antropogenicznych na zasoby wodne dla wskazania czesci wód zagrozonych nieosiagnieciem celów srodowiskowych, Monografia 318, Kraków, 2004, Wydawn. PK

Literatura uzupełniajaca

[1 ] Klimaszewski M. — Geomorfologia, Warszawa, 1978, PWN
[2 ] Nachlik E. (red.) — Identyfikacja i ocena oddziaływan antropogenicznych na zasoby wodne zlewni Raby wraz z oszacowaniem ryzyka nieosiagniecia celów srodowiskowych, Monografia 340, Kraków, 2006, Wydawn. PK