zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Ekonomika budownictwa

karta modułu 0Ekonomika_budownictwa_S.pdf Kierownik modułu: dr inż. Izabela Godyń

EKONOMIKA BUDOWNICTWA
Wydział Inzynierii Srodowiska
Kierunek studiów: Budownictwo Profil: Ogólnoakademicki
Forma sudiów: stacjonarne Kod kierunku: 1
Stopien studiów: I
Specjalnosci: Budownictwo wodne i geotechnika
Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu Ekonomika budownictwa
Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim
Kod przedmiotu WIS B oIS C36 15/16
Kategoria przedmiotu Przedmioty kierunkowe
Liczba punktów ECTS 2.00
Semestry 7

Wykład 15 godzin
Projekt 15 godzin

Cele przedmiotu
Cel 1 Student uzyska podstawowa wiedze z zakresu analizy i rachunku kosztów w przedsiebiorstwie oraz metody oceny efektywnosci przedsiewziec inwestycyjnych
Cel 2 Umiejetnosc sporzadzania podstawowych rachunków ekonomicznych dla potrzeb oceny działalnosci przedsiebiorstwa oraz oceny efektywnosci inwestycji

Imię i nazwisko e-mail @iigw.pl telefon pokój
Kierownik modułu
dr inż. Izabela Godyń, adiunkt Izabela.Godyn 628.28.92 106
Skład zespołu dydaktycznego
dr inż. Izabela Godyń, adiunkt Izabela.Godyn 628.28.92 106
mgr inz. Agnieszka Grela AGrela@pk.edu.pl 628.31.33 110
1. Podstawowe pojęcia z ekonomiki budownictwa. Budownictwo jako dziedzina gospodarki kraju. Uwarunkowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne budownictwa. Formy organizacyjno-prawne podmiotów gospodarczych. Prawo działalności gospodarczej: zasady rejestrowania, prowadzenia i rozliczania działalności.
2. Majątek przedsiębiorstwa: aktywa trwałe i aktywa obrotowe, pasywa. Środki trwałe. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych. Aktywa obrotowe. Pasywa: kapitały własne i obce. Bilans firmy: struktura i zasady opracowywania.
3. Rachunek zysków i strat: struktura i zasady sporządzania. Koszty, zysk, strata. Przepływy pieniężne.Ocena kondycji finansowej firmy. Płynność finansowa, stopień zadłużenia, rentowność.
4. Przedsięwzięcia rozwojowe i ich ocena: rachunek opłacalności, okres zwrotu, stopa zwrotu, próg rentowności, metody dyskontowe (wartość zaktualizowana netto, wewnętrzna stopa zwrotu).
5. Ekonomika przedsięwzięć budowlanych. Źródła finansowania przedsięwzięć budowlanych. Źródła długoterminowe i ich koszt. Kapitały własne i ich koszt. Kapitały obce - obligacje, kredyt bankowy i inne. Partnerstwo Publiczno-Prywatne.
6. Zasady opracowywania modelu finansowania inwestycji budowlanej. Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w budownictwie 
7. Ocena wpływu inwestycji na środowisko naturalne oraz gospodarkę. Analiza kosztów i korzyści. Analiza wielokryterialna 

Projekt 1. Analiza ekonomiczna firmy z branży budowlanej. Rachunek zysków i strat firmy budowlanej. Oszacowanie przychodów i kosztów. Koszty zatrudnienia, materiałów, koszty finansowe, amortyzacja. Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycji. Szacowanie kapitału obrotowego. Koszt pozyskania kapitału. Kredyt a leasing. Obliczenie rat kredytu. Obliczenie rat leasingowych. Bilans firmy oszacowanie aktywów, pasywów. Majątek firmy i źródła jego finansowania.
Projekt 2. Analiza ekonomicznej efektywności inwestycji budowy wałów przeciwpowodziowych. Rachunek przepływów pieniężnych. Ocena finansowej i ekonomicznej efektywności wg wskaźników okres zwrotu, NPV, IRR

Literatura podstawowa
[1 ] Manteuffel Szoege H. — Wybrane zagadnienia ekonomiki budownictwa, Warszawa, 2006, Wydawnictwo SGGW
[2 ] Głowacz L. — Analiza ekonomiczna przedsiewziec budowlanych: podrecznik dla studentów wyzszych szkół technicznych, Kraków, 1999, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
Literatura uzupełniajaca
[1 ] Sierpinska M., Jachna T. — Ocena przedsiebiorstwa wg standardów swiatowych, Warszawa, 2005, Wydawnictwo Naukowe PWN