zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Systemy informacji przestrzennej

karta modułu Systemy_informacji_przestrzennej_S.pdf Kierownik modułu: dr inż. Robert Szczepanek

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
Geographical information systems
Wydział Inzynierii Srodowiska
Kierunek studiów: Inzynieria Srodowiska Profil: Ogólnoakademicki
Forma sudiów: stacjonarne Kod kierunku: 2
Stopien studiów: I
Specjalnosci: Hydrotechnika i geoinzynieria

Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu Systemy informacji przestrzennej
Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim Spatial information systems
Kod przedmiotu WIS IS oIS C17 15/16
Kategoria przedmiotu Przedmioty kierunkowe
Liczba punktów ECTS 2.00
Semestry 5
Rodzaj zajec, liczba godzin w planie studiów
Laboratorium 30 godz

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie ze współczesnymi metodami i narzedziami komputerowymi do prowadzenia analiz przestrzennych. Studenci poznaja zasady budowy systemów informacji przestrzennej, filozofie ich działania oraz ograniczenia.

Kierownik modułu: dr inż. Robert Szczepanek

Osoby prowadzace przedmiot
1 dr inz. Robert Szczepanek (kontakt: robert@iigw.pk.edu.pl)
2 dr hab. inz. Wiesław Gadek (kontakt: wgadek@iigw.pk.edu.pl)

  Laboratorium (30 godz.):

 • Systemy informacji przestrzennej – wprowadzenie (2 godz.)
 • Praca z warstwami wektorowymi (QGIS) (2 godz.).
 • Tworzenie warstw wektorowych (2 godz.).
 • Wykorzystanie atrybutów obiektów (2 godz.).
 • Wprowadzenie do baz danych przestrzennych (2 godz.).
 • Edycja warstw wektorowych (2 godz.).
 • Infrastruktura danych przestrzennych (INSPIRE) (2 godz.)
 • Wykorzystanie usługi sieciowych na przykładzie WMS (2 godz.).
 • Praca z warstwami rastrowymi (GRASS) (2 godz.)
 • Wprowadzenie do systemu GRASS (2 godz.).
 • Reklasyfikacja i algebra mapowa (2 godz.).
 • Buforowanie (2 godz.)
 • Analizy z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu (2 godz.).
 • Profile przestrzenne i wizualizacja 3D (2 godz.).
 • Przygotowanie map do wydruku (2 godz.).
  Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne:

 • W. Widacki, Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej, Wydawnictwa UJ, Kraków 1997;
 • Magnuszewski, GIS w geografii fizycznej, PWN Warszawa 1999;
 • L.Litwin, G.Myrda, 2005, Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. ISBN: 83-7361-846-5
 • An introduction to the practical use of the Free Geographical Information System GRASS 6.0, 2004-2005 Hannover (http://www.gdf-hannover.de/lit_html/grass60_v1.2_en/grass60_engl.html)