Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej ul.Warszawska 24  31-155 Kraków  +48 12 628 2810 sekretariat-S1@pk.edu.pl

-

-

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ

Politechnika Krakowska

 

LABORATORIUM GEOLOGICZNE-GEOTECHNICZNE


Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej

 

Opiekun pracowni / kontakt:

dr inż. Karolina Łach

Karolina.Lach@pk.edu.pl

+48 12 628 2864

WIŚiE p.102

 

 

sala 116 WIŚiE sprzęt laboratoryjny, pomieszczenie 029 WIŚiE sprzęt polowy
Laboratorium wykorzystywane jest przede wszystkim w dydaktyce dla ćwiczeń studentów, ale także pozwala na przeprowadzenie podstawowych badań geotechnicznych, które mogą być wykorzystywane do prac dyplomowych, a także badań naukowych.
W laboratorium można zbadać właściwości fizyczne gruntów: wilgotność, gęstość objętościową, porowatość, stan gruntu. Wstrząsarka z zestawem sit umożliwia wykonanie analizy granulometrycznej, określenie frakcji gruntowych oraz rodzaju gruntów gruboziarnistych. Możliwe jest zbadanie wodoprzepuszczalności podłoża dla gruntów gruboziarnistych przy stałym spadku hydraulicznym oraz drobnoziarnistych – przy zmiennym spadku hydraulicznym. Z badań parametrów mechanicznych da się tylko pomierzyć kąt tarcia wewnętrznego i kohezję w dwudzielnej skrzynce, przy wymuszonej płaszczyźnie ścinania. Edometry pozwalają na oznaczenie parametrów ściśliwości gruntu: osiadania i pęcznienia. Przetestować można wilgotność optymalną oraz wskaźnik piaskowy, które wykorzystywane są w budownictwie ziemnym i drogowym. W celu oszacowania sytuacji panującej w warunkach in situ nie ma przeszkód, by robić wiercenia ręczne do głębokości 4-5m i pobrać próbki gruntu, celem określenia jego rodzaju i właściwości, a także wykonać obok otworów wiertniczych sondowań statycznych i dynamicznych gruntu.
Sprzęt, którym dysponuje laboratorium:
Wstrząsarka z zestawem sit, aparat Casagrande, penetrometr stożkowy, cylinder z tłoczkiem i widełkami wibracyjnymi, edometr, aparat AB, zestaw do określania wskaźnika piaskowego, aparat Proctora, aparat K2, suszarka, wagi i drobny sprzęt konieczny do wykonania badań laboratoryjnych.
Do badań polowych w laboratorium znajduje się penetrometr ręczny, sonda statyczna Vikstond, sonda dynamiczna lekka.

 

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ (Ś-1)
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechnika Krakowska
ul.Warszawska 24
31-155 Kraków
tel/fax: +48 12 628 2041
tel: +48 12 628 2810
e-mail:
sekretariat-S1@pk.edu.pl
www.iigw.pk.edu.pl