Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej ul.Warszawska 24  31-155 Kraków  +48 12 628 2810 sekretariat-S1@pk.edu.pl

 

 

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ

Politechnika Krakowska

 

dr inż. Marek BODZIONY

 

Kontakt:
tel. (12) 628-28-55
pok. 207 WIŚ
email: marek.bodziony@iigw.pk.edu.pl

zainteresowania naukowe i dydaktyczne: matematyczne modelowanie procesów zachodzących w zlewni, mała retencja zbiornikowa, retencja obszarów miejskich i wiejskich, ekspertyzy hydrologiczne, ekologia, AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, GIS

Uprawnienia i certyfikaty:

Certyfikat Professional
AutoCAD CIVIL 3D 2015

Certyfikat Professional
AutoCAD 2014

Certyfikat egzaminatora (nowy) ECDL IT
Certyfikat egzaminatora WebEditing
Certyfikat egzaminatora Edycja Obrazów (S4)

Certyfikat egzaminatora ECDL IT Security
nr:
PL EITS0035

Certyfikat Professional
AutoCAD CIVIL 3D 2013

Certyfikat Professional
AutoCAD 2013

Certyfikat Professional
AutoCAD 2012

Certyfikat Associate
AutoCAD 2012

Certyfikat egzaminatora ECDL
nr:
PL E3331

Certyfikat egzaminatora ECDL e-Citizen
nr:
PL-EEC0686

Certyfikat egzaminatora ECDL-A
nr:
PL-EA0295

Certyfikat egzaminatora ECDL CAD
nr:
PL-ECAD0065

Certyfikat egzaminatora ECDL WebStarter
nr:
PL-EWBS0111

Certyfikat egzaminatora ECDL e-Guardian
nr:
PL-EEG0036


Wyszukiwarka certyfiaktów Autodesk
Wykaz osób posidających certyfikat Autodesk Professional w zakresie AutoCAD CIVIL 3D (CAD, CAD3D, GIS)

Publikacje:

 • Jarosińska, Elżbieta; Bodziony, Marek - Temporal and spatial rainfall variability in the urbanized area of Cracow - Typ: artykuł w czasopiśmie
  Data wydania: 2019 - Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B - Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10

 • Baziak, Beata; Gądek, Wiesław; Bodziony, Marek; Tokarczyk, Tamara - Flow descriptors for parametric hydrographs accounting for afforestation of the catchment - Typ: artykuł w czasopiśmie - Data wydania: 2019 - Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B - Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 8

 • Baran-Gurgul, Katarzyna; Bodziony, Marek; Kołodziejczyk, Katarzyna - Variability of the runoff coefficient for selected catchments in the upper Vistula river catchment - Typ: artykuł w czasopiśmie - Data wydania: 2018 - Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B - Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10 - Publikacja indeksowana w Web of Science: tak

 • BARAN-GURGUL K., BODZIONY M. - The hydrological model and formula for determining the hypothetical flood wave volume in non-gauged basin, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY (JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA), t. XXXII, z. 62 (3/I/15), Rzeszów, lipiec-wrzesień 2015

 • Gądek W., Bodziony M. - The hydrological model and formula for determining the hypothetical flood wave volume in non-gauged basin, "Meteorology Hydrology and Water Management", Zeszyt 1-2015 vol.3, Wydawnictwo IMGW, Wrocław, 2015

 • Bodziony M., Baziak B. - AutoCAD Civil 3D jako narzędzie wspomagające w obliczeniach hydrologicznych, "Czasopismo Techniczne", Zeszyt 1-Ś/2012, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2012

 • Bodziony M. - Dolina motyli na wyspie Rodos - człowiek kontra przyroda, "Ekonatura - ogólnopolski miesięcznik ekologiczny", nr 9 (94) Wrocław, wrzesień 2011

 • Bodziony M. - Ujście Piasnicy - człowiek kontra przyroda, "Ekonatura - ogólnopolski miesięcznik ekologiczny", nr 3 (88) Wrocław, marzec 2011

 • redakcja Kudlik.K (Bodziony M. - współpraca) - Sądeczanie na morzach i oceanach, Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski, Nowy S±cz, ISBN 978-83-929610-1-7, 2011

 • redakcja Kudlik.K (Bodziony M. - współautor) - Jeziora Małopolski i okolice, przewodnik turystyczny, Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski, Nowy Sącz, ISBN 978-83-929610-0-0, 2009

 • Bodziony M., Baziak B. - Skutki deszczy nawalnych na przykładzie powodzi w zlewni rzeki Wielkiej Puszczy w latach 1997 i 2005, "Czasopismo Techniczne", Zeszyt 15/2007, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2007

 • Gręplowska Z., Bodziony M. - Zagrożenie powodziowe gminy Wiślica, Warsztaty Geomorfologiczne "Techniczne czy proekologiczne metody regulacji rzek?", Pińczów, 2006

 • Szczepanek R., Banach W., Gądek W., Bodziony M., Jarosińska E., Cebulska M. - Zlewnia Soły - przykład racjonalnego wykorzystania systemów monitoringu hydrometeorologicznego, "Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych", monografia pod red. Trepińskiej J. i Krzemienia K., Wyd. IGiGP UJ, Kraków 2005

 • Bodziony M., Baziak B. - Ocena wpływu wybranych rozwiązań z zakresu mikroretencji na hydrogram odpływu z małej zlewni, Czasopismo Techniczne, seria: Środowisko, Z.15Ś/2004, Politechnika Krakowska, s. ISSN 0011-4561, Kraków 2004

 • Kisiel A., Bodziony M. - Budowa i zasada działania grawitacyjno-podciśnieniowego zbiornika retencyjnego ścieków typu MIRUS-E, "Gospodarka Wodna" nr 8/2002, Warszawa, 2002

 • G±dek W., Banach W., Bodziony M., Książyński W., Łabuda P., Szczepanek R., Szypułka P. - Integral distributed rainfall-runoff model, Internacional Scientific Conference "Forest and Water". Kraków, 1998

 • G±dek W., Banach W., Bodziony M., Książyński W., Łabuda P., Szczepanek R., Szypułka P. - Integralny model odpływu ze zlewni WISTOO, Konferencja "Powódź", Wrocław, 1998

 • Bodziony Marek, Niedbała Jerzy - Model hydrologiczny prognozy dopływu do ZZW Czorsztyn-Nidzica i Sromowce Wyżne, III Konferencja "Współczesne Problemy Inżynierii Wodnej", Wisła, 1997

 • Ratomska Barbara, Gądek Wiesław, Marek Bodziony - Parametry geomorfologiczne a przepływ maksymalny o określonym prawdopodobieństwie pojawiania się w zlewniach niekontrolowanych, III Konferencja Naukowa "Współczesne problemy Inżynierii Wodnej", Wisła, 1997

 • Banach Włodzimierz, Bodziony Marek - Symulacyjno-prognostyczny model dopływu do zbiornika dla sterowania zasobami wodnymi, VII Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, Rytro,1996

 • Bodziony Marek - Rozwój metod pomiarowych w eksperymentalno-badawczej zlewni potoku Wielka Puszcza, Konferencja Hydrologiczna "Hydrologia u progu XXI wieku", Mądralin k. Warszawy, 1996

 • Więzik Beniamin, Bodziony Marek - Struktura symulacyjno prognostycznego modelu dopływu do Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne, Sympozjum "Modelowanie matematyczne w hydrologii", Kraków, 1996

Projekty:

Promotorstwo prac dyplomowych:

 • [2013] Paula Nowak - praca magisterska - Wpływ zagospodarowania terenu na zagrożenia powodziowe w wybranych zlewniach cieku Bibiczanka - praca z wyróżnieniem

 • [2013] Banasik Katarzyna - praca inżynierskie - Analiza metod określania średniego opadu obszarowego dla zlewni rzeki Pokrzywianka

 • [2013] Jankowska Agnieszka - praca inżynierskie - Wpływ zagospodarowania terenu na zagrożenie powodziowe w zlewni rzeki Rudawy

 • [2013] Koper Monika - praca inżynierskie - Model transformacji opad-odpływ dla kontrolowanych zlewni rzeki Nidy

 • [2013] Pałka Sylwia - praca inżynierskie - Wpływ rozkładu opadu na odpływ zlewni górskiej Potoku Kościeliskiego

 • [2012] Marcin Cichoń - praca inżynierskie - Źródła wody pitnej w Polsce

 • [2012] Paula Nowak - praca inżynierska - Wpływ zagospodarowania terenu na zagrożenia powodziowe w wybranych zlewniach powiatu krakowskiego

 • [2009] Andrzej Gądek - praca magisterska - Wykorzystanie modelu numerycznego w analizie scenariuszy hydrologicznych na przykładzie węzła Oświęcimskiego


KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ (Ś-1)
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechnika Krakowska
ul.Warszawska 24
31-155 Kraków
tel/fax: +48 12 628 2041
tel: +48 12 628 2810
e-mail:
sekretariat-S1@pk.edu.pl
www.iigw.pk.edu.pl