Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej ul.Warszawska 24  31-155 Kraków  +48 12 628 2810 sekretariat-S1@pk.edu.pl

 

 

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ

Politechnika Krakowska

 

SEMINARIA


Seminaria Katedry Inżynierii i Gospodarki Wodnej odbywają się we środy w godzinach 11.00-12.20 w sali 315/316Data

 

Prezenter

Tytuł

2018-06-27

dr Mariola Kędra

I./Zad.4. Ocena zmienności przepływu rzek i potoków zlewni karpackich (Sanu z Wisłokiem)

2018-06-13

dr hab. inż. Wiesław Gądek

II./Zad. 2. Identyfikacja i estymacja parametrów matematycznych modeli podstawowych procesów hydrologicznych - kontynuacja

2018-05-23

prof dr hab. Stanisław Węglarczyk

Niepewność w hydrologii i nie tylko

2018-05-09

dr inż. Izabela Godyń

Kontynuacja tematu związanego z instrumentami ekonomicznymi w gospodarce wodnej

2018-04-25

 

dr inż. Izabela Godyń

I./Zad.1. Metody oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej – kontynuacja

2018-04-11

dr inż. Adam Jarząbek
mgr inż. Agnieszka Grela

II./Zad.1. Zastosowanie sorbentów w celu ograniczenia wybranych zanieczyszczeń obszarowych pochodzenia rolniczego ze szczególnym uwzględnieniem odpływów drenarskich

2018-03-07

dr inż. Andrzej Wolak
dr Paweł Hachaj

- I./Zad.3. Utrzymanie i renaturyzacja rzek i potoków górskich w kontekście funkcji zlewni i cieków – strategia i metodyka działań oraz uzupełnienie

- Probabilistyczny opis dynamiki zbiorników retencyjnych pracujących w warunkach normalnych – etap 4 - kontynuacja

 2018-02-07

 

prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
dr inż. Leszek Lewicki

I./Zad.2. Zastosowanie analizy DPSIR do kształtowania dynamiki odpływu wód opadowych z aglomeracji krakowskiej ze względu na obrony tym razem Sala Rady Wydziału

 2018-01-31

 

mgr inż. Katarzyna Baran-Gurgul

Niżówki maksymalne roczne

 2018-01-10

 

dr inż. Elżbieta Jarosińska
dr inż. Krzysztof Radzicki

Dyskusja nowej ustawy Prawo wodne pod kątem zadań naukowo-badawczych IIGW - część II

 2018-01-10

 

prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

Dyskusja nowej ustawy Prawo wodne pod kątem zadań naukowo-badawczych IIGW - część I

 2017-12-06

 

 dr Paweł S. Hachaj

Probabilistyczny opis dynamiki zbiorników retencyjnych pracujących w warunkach normalnych – etap 4

 2017-11-22

 

 mgr inż. Beata Baziak

Deskryptory fizyczne zlewni DFZ w parametrycznych hydrogramach projektowych z wykorzystaniem zasad stosowanych w hydrologii projektowej,

 2017-11-22

 

mgr inż. Paweł Opaliński
mgr inż. Piotr Przechersk

 - Metody oceny stanu bezpieczeństwa zapór ziemnych przy warunkach kształtowanych katastrofalnymi wezbraniami 

 - Modelowanie zjawiska filtracji w zaporach betonowych typu ciężkiego z uwzględnieniem procesu degradacji drenaży 

 2017-10-11

 

mgr inż, Agnieszka Grela

Zastosowanie sorbentów w celu ograniczenia wybranych zanieczyszczeń obszarowych pochodzenia rolniczego ze szczególnym uwzględnieniem odpływów drenarskich

 2017-10-04

 

dr inż, Krzysztof Radzicki

Rozwój metody termomonitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych


 2017-06-28

 

prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

Dydaktyka 2017/18

 2017-06-21

 

dr inż Marek Bodziony
mgr inż Beata Baziak

Zastosowanie programu AutoCAD CIVIL 3D w hydrotechnice

 2017-06-07

dr inż Marta Mizgalewicz-Konarska

Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej

 2017-05-24

Profesor Stanisław Węglartczyk

prof dr hab. Stanisław Węglarczyk 

Analiza własności niżówek w obszarze karpackim w zlewni Górnej Wisły

 2017-05-17

 

dr Mariola Kędra 

Ocena zmienności przepływu rzek i potoków zlewni karpackich (Soły, Skawy, Dunajca i Wisłoki)

 2017-05-10

 

RZGW

 

 2017-04-19

dr inż. Antoni Bojarski

dr inż. Antoni Bojarski 

O Wiśle w Krakowie


 2016-04-27

dr inż. Izabela Godyń

dr inż. Izabela Godyń
wraz z zepołem 

Nowe prawo wodne cz.2

 2016-06-08

dr inż. Wojciech Indyk

dr inż. Wojciech INDYK 

Nowe prawo wodne cz.1

 2016-04-27

dr inż. Izabela Godyń

dr inż. Izabela Godyń
wraz z zespołem 

Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i gospodarce wodnej zadanie 1: Metody oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej

 2016-04-20

mgr inż. Tadeusz Gadomski

 mgr inż. Tadeusz Gadomski

Zapory cz.1

 2016-04-06

dr Mariola Kędra

dr Mariola Kędra
dr inż. Robert Szczepanek
 

Ocena zmienności przepływu rzek i potoków zlewni Raby - etap 3

 2016-03-09

dr hab. inż. W.Gądek

dr hab. inż. Wiesław Gądek
wraz z zespołem:
 

Fale hipotetyczne

 2016-03-02

dr inż. L.Lewicki

dr inż. Leszek Lewicki
wraz z zespołem:
 

Zastosowanie analizy DPSIR do oceny stanu i prognozy zmian koryta i dynamiki przepływu rzeki Wisły i jej dopływów na obszarze aglomeracji krakowskiej

 2016-01-20

dr inż. Anna Lenar-Matyas

dr inż. Anna Lenar-Matyas
wraz z zespołem:
dr inż. Andrzej Wolak
dr Joanna Korpak
dr inż. Andrzej Mączałowski

Wyniki obserwacji i badań terenowych prowadzonych w roku 2015 na odcinku Raby i jej lewobrzeżnych dopływach

 2015-12-09

profesor Stanisław Węglarczyk

prof dr hab. Stanisław Węglarczyk
wraz z zespołem:
dr inż. Marta Cebulska
mgr inż. Katarzyna Baran-Gurgul
dr inż Marek Bodziony
dr hab. inż Krzysztof Książyński

Analiza własności niżówek w obszarze karpackim w zlewni Górnej Wisły

 2015-12-02

Dr Paweł S. Hachaj

dr Paweł S. Hachaj

Probabilistyczny opis dynamiki zbiorników retencyjnych pracujących w warunkach normalnych

 2015-11-18

profesor Stanisław Węglarczyk

prof dr hab. Stanisław Węglarczyk

Osiem powodów konieczności rewizji stosowanych w Polsce wzorów na maksymalne roczne przepływy o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia

2015-10-28

 

dr inż. Bernard Twaróg

Określenie wartości przepływów charakterystycznych poniżej zbiornika Racibórz z zastosowaniem metod Monte Carlo opartych na funkcjach Copula

2015-10-14

 

dr inż. Andrzej Wolak
mgr inż Piotr Przecherski mgr inż Paweł Opaliński

Bezzałogowa platforma pływająca przeznaczona do wykonywania badań batymetrycznychKONFERENCJE


 

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ (Ś-1)
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechnika Krakowska
ul.Warszawska 24
31-155 Kraków
tel/fax: +48 12 628 2041
tel: +48 12 628 2810
e-mail:
sekretariat-S1@pk.edu.pl
www.iigw.pk.edu.pl